Regulamentul 634 privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale

în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinulul directorului general al ANCPI nr. 634/2006. Versiune actualizata la data de 09/07/2011.

CAPITOLUL 1 - Dispozitii generale

Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor si modalitatilor prin care se intocmesc documentatiile cadastrale necesare inscrierii in cartea funciara a actelor si faptelor juridice.

Art. 11. - Definitii:

a) planul cadastral de carte funciara este un document tehnic, intocmit in sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente inscrise in cartea funciara, numarul cadastral si se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala;

b) extrasul de plan cadastral de carte funciara este sectiunea din planul cadastral de carte funciara, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului si mentiunea datei ultimei actualizari a bazei de date grafice cu privire la imobilul in cauza.

Extrasul de plan cadastral de carte funciara se va elibera in format analogic sau digital, avand ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul in cauza, precum si cele vecine, daca acestea exista in baza de date.

Extrasul de plan cadastral de carte funciara se elibereaza din oficiu, ca anexa la extrasele de carte funciara pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara;

c) procesul-verbal de vecinatate este actul de constatare, incheiat intre proprietarii imobilelor invecinate, intocmit de o persoana autorizata, prin care se exprima acordul cu privire la identificarea corecta a limitelor comune recunoscute de catre acestia, in cazul in care exista limite fizice;

d) persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru este persoana care realizeaza o activitate de interes public, imputernicita sa constate situatia existenta la teren;

e) documentatia cadastrala constituie actul de constatare a situatiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integreaza in planul cadastral dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial;

g) tarlaua este diviziunea cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc.;

h) repozitionarea este operatiunea de modificare a coordonatelor imobilului pozitionat gresit in planul cadastral, prin rotatie, translatie, modificarea geometriei anterior receptionate si/sau modificarea suprafetei imobilului;

___________

Art. 11. a fost modificat prin punctul 2. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 2. - (1) Documentatiile cadastrale, denumite in continuare documentatii, stau la baza inscrierii in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la:

a) imobile care necesita documentatie pentru prima inscriere;

b) imobile care necesita documentatie pentru dezlipire;

c) imobile care necesita documentatie pentru alipire;

d) imobile care necesita documentatie pentru inscrierea unei constructii definitive, pe un teren inscrisa in cartea funciara;

e) imobile care necesita documentatie pentru modificarea limitei de proprietate;

f) imobile care necesita documentatie pentru modificarea suprafetei;

g) imobile care necesita documentatie pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate;

h) imobile care necesita documentatie pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase;

(2) Prin documentatii se realizeaza identificarea, masurarea si descrierea imobilelor, la data intocmirii lor si se asigura inregistrarea actelor si faptelor juridice referitoare la acestea.

CAPITOLUL 2 - Dispozitii cu privire la intocmirea documentatiilor

 

Art. 3. - (1) Documentatiile se intocmesc intr-un dosar unic, ce include atat partea tehnica necesara receptiei cadastrale cat si actele juridice necesare inscrierii in cartea funciara.

(2) Dupa receptia cadastrala si inscrierea documentatiilor in cartea funciara beneficiarului i se elibereaza incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare si planul de amplasament si delimitare a imobilului.

Art. 4. - (1) Realizarea documentatiilor necesare inscrierii in cartea funciara a actelor si/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevazute la art. 2 alin. (1) literele a), d), e), f), g) si h) din prezentul regulament presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

a) stabilirea amplasamentului imobilului;

b) realizarea lucrarii de catre persoana autorizata, care presupune documentarea tehnica, executia lucrarilor de teren si birou, elaborarea documentatiilor;

c) depunerea documentatiilor, la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara (denumit in continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru si publicitate imobiliara (denumit in continuare birou teritorial) si inregistrarea in Registrul General de Intrare;

d) receptia documentatiilor, cu inregistrarea in registrul cadastral al imobilelor, denumit in continuare index cadastral, receptia cadastrala, transmiterea documentatiei asistentului-registrator;

e) inscrierea in cartea funciara.

(2) Intocmirea si inscrierea documentatiilor in cartea funciara a actelor si faptelor juridice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) presupune parcurgerea etapelor prevazute la art. 4 alin. (1), cu precizarea ca receptia documentatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. d) se finalizeaza cu transmiterea acestora persoanei autorizate sau beneficiarului urmand ca inscrierea in cartea funciara a dezlipirii sau alipirii sa se efectueze dupa intocmirea actului autentic.

Art. 5. - (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaza inaintea executiei lucrarilor si consta in:

a) pentru imobilele care fac obiectul unor acte si fapte juridice aflate la prima inscriere, proprietarul impreuna cu persoana autorizata procedeaza la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau conventionale, in vederea efectuarii masuratorilor, inainte de efectuarea masuratorilor este obligatorie materializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de catre persoana autorizata in prezenta proprietarului, cu picheti de metal, tarusi de lemn sau prin marcare cu vopsea. Materializarea cu borne de beton se efectueaza doar la solicitarea proprietarului.

b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte si fapte juridice ulterioare primei inscrieri ce necesita intocmirea unei documentatii, proprietarul impreuna cu persoana autorizata, pe baza documentelor existente precum documentatii cadastrale, extrase de carte funciara pentru informare, planuri de amplasament si delimitare, verifica si valideaza amplasamentul conform datelor tehnice. Rematerializarea punctelor ce definesc limitele imobilului se efectueaza doar la solicitarea proprietarului.

(2) In cazul imobilelor aflate la prima inregistrare pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului si limitele acestuia, in conformitate cu elementele tehnice continute in actele de proprietate, puse la dispozitie de proprietar, persoana autorizata, nu realizeaza documentatia.

(3) Proprietarul suporta costurile aferente materialului si manoperei operatiunilor de materializare a limitelor imobilului.

(4) Materializarea limitelor bunului imobil, conform actelor de proprietate prezentate de proprietar, este in responsabilitatea persoanei autorizate care executa lucrarea.

Art. 6. - Documentarea tehnica consta in:

a) analizarea situatiei existente, conform datelor si documentelor detinute de proprietar;

b) solicitarea de informatii aflate in baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial conform anexei nr. 1 (inventare de coordonate, planuri de incadrare in zona, plan parcelar, ortofotoplan, coordonatele punctelor de vecinatate, extras de carte funciara pentru informare, copii ale proceselor verbale de punere in posesie si schitele anexe ale acestora in cazul imobilelor dobandite in baza legilor proprietatii);

c) stabilirea termenului de realizare a lucrarilor.

Art. 7. - (1) Executia lucrarilor consta in:

a) masuratori pentru realizarea retelelor geodezice de indesire si ridicare in sistem national de proiectie Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita si in interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificari si validari ale datelor existente. Punctele retelei de ridicare vor fi materializate, conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin tarusi metalici in intravilan si tarusi de lemn in extravilan, a caror descriere topografica trebuie sa se regaseasca in documentatie. Acestea vor fi vopsite cu vopsea rosie.

b) La ridicarea detaliilor planimetrice se va avea in vedere:

- limitele imobilelor sa se determine la jumatatea grosimii gardului, cu exceptia cazurilor in care cei doi proprietari vecini indica altceva; in anexa nr. 11 la rubrica mentiuni, punctul "A. Date referitoare la teren", se va nota daca imobilul este sau nu imprejmuit;

- pentru constructiile situate in interiorul imobilelor sa se determine limitele constructiilor permanente la nivelul solului.

Se va calcula suprafata construita desfasurata, stabilita conform prevederilor Codului fiscal, prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. Aceasta suprafata se va nota in anexa nr. 11 la rubrica mentiuni, punctul "B. Date referitoare la constructii".

c) prelucrarea datelor.

d) elaborarea documentatiilor, prin redactarea si intocmirea dosarului lucrarii in format analogic si digital.

(2) Erorile admise sunt:

Eroarea de identificare a punctului de contur:

- in cazul imobilelor imprejmuite ± 10 cm

- in cazul imobilelor neimprejmuite ± 30 cm.

Eroarea pozitiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm.

(3) Eroarea de pozitie absoluta a punctelor, incluzand erorile mentionate la aliniatul (2) si erorile punctelor retelei geodezice de sprijin, nu va depasi:

- in cazul imobilelor imprejmuite ± 20 cm

- in cazul imobilelor neimprejmuite ± 40 cm.

(4) In cazul realizarii masuratorilor intr-un sistem local de coordonate, cu integrarea in sistemul national de proiectie Stereografic 1970 cu ajutorul unor puncte determinate grafic, conform articolului 23 aliniatul (2), eroarea de pozitie absoluta a punctelor nu va depasi ± 1,50 m.

Art. 8. - (1) Depunerea documentatiei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face de catre proprietar sau de persoana autorizata in numele proprietarului, in cazurile prevazute la art. 2 lit. a), d), e), f), g) si h), conform cererii de inscriere prevazuta in anexa nr. 2.

(2) In cazurile prevazute la art. 2 lit. b) si c) din prezentul regulament, se transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de inscriere, de catre biroul notarului public, in numele proprietarului si a persoanelor interesate, pe baza documentatiei receptionate potrivit cererii intocmite conform anexei nr. 3.

(3) Depunerea documentatiei se face direct la sediul oficiului teritorial/biroului teritorial, prin posta sau prin alte mijloace electronice (Internet), atasandu-se dovada platii tarifului.

(4) Inregistrarea cererii se realizeaza la compartimentul registratura din cadrul oficiului teritorial/biroului teritorial si consta in:

a) preluarea documentatiei, verificarea existentei documentelor mentionate in cerere si inregistrarea in Registrul General de Intrare;

b) verificarea tarifelor de receptie si inscriere in cartea funciara a documentatiei achitate si transmiterea documentatiei compartimentului de cadastru si publicitate imobiliara.

(5) Tariful de receptie si/sau de inscriere in cartea funciara se achita la depunerea cererii de receptie/inscriere.

(6) Daca la verificarea pieselor din dosar sau la verificarea tarifului se constata lipsa unor piese sau unele neconcordante, cererea nu se inregistreaza in Registrul General de Intrare si se returneaza solicitantului, in vederea completarii.

Art. 9. - Preluarea si inregistrarea documentatiilor in indexul cadastral, intocmit conform anexei nr. 4, se realizeaza de angajatul caruia i s-a repartizat lucrarea.

Art. 10. - (1) Receptia cadastrala consta in:

a) verificarea continutului documentatiei;

b) verificarea existentei in baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a intocmit documentatia si valabilitatea autorizatiei;

c) verificarea concordantei intre persoana autorizata care a intocmit documentatia, cea care solicita receptia si cea mentionata in declaratia pe proprie raspundere intocmita conform anexei nr. 5;

d) localizarea amplasamentului imobilului in baza de date grafica, cu verificarea corectitudinii incadrarii limitelor acestuia;

e) verificarea modului de calcul al suprafetelor;

f) corespondenta intre atributele descriptive si elementele grafice;

g) alocarea numarului cadastral in indexul cadastral, daca documentatia este corecta.

In cazul in care se considera necesar, OCPI/ANCPI poate efectua verificari pe teren, cu privire la corectitudinea intocmirii documentatiei de catre persoana autorizata.

Dupa alocarea numarului cadastral, consemnarea receptiei documentatiei cadastrale va consta in aplicarea parafei OCPI, conform anexei nr. 6.

(2) In cazul in care documentatia este incompleta, se intocmeste referatul de completare cu toate datele, documentele sau informatiile care lipsesc ori care necesita refacere/modificare, impreuna cu motivatiile corespunzatoare, conform anexei nr. 7. Nu pot fi folosite ca motivatii: documente, date si informatii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul de completare se inainteaza compartimentului de registratura din cadrul biroului teritorial, in vederea transmiterii catre persoana autorizata, pentru completare, in termenul specificat in referat, cu adresa de inaintare, conform anexei nr. 8.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(3) Documentatia receptionata se transmite de catre angajatul caruia i s-a repartizat lucrarea, asistentului-registrator, iar in cazul dezlipirilor sau alipirilor persoanei autorizate sau beneficiarului.

(4) Daca documentatia nu a fost receptionata din cauza nerespectarii prevederilor cu privire la convocarea pentru lamuriri sau depasirii termenului de 5 zile lucratoare, calculat de la data comunicarii, stabilit prin referatul de completare, ori documentatia a fost intocmita incorect, persoana care a verificat documentatia completeaza nota de respingere din referatul de completare si o transmite impreuna cu documentatia asistentului-registrator in vederea intocmirii incheierii de respingere. Referatul de completare mentioneaza datele, documentele sau informatiile cu care se completeaza documentatia si este comun pentru cadastru si publicitate imobiliara. Referatul se emite o singura data pentru o documentatie de receptie sau de receptie si inscriere in cartea funciara.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(41) Prin documentatie intocmita incorect se intelege:

a) integrarea incorecta a imobilului in sistemul retelei geodezice de referinta si ridicarea punctelor de detaliu pe baza de masuratori gresite;

b) calcule efectuate gresit;

c) neconcordante intre detaliile topografice continute in planul de amplasament si delimitare si cele existente pe teren;

d) serviciul incorect solicitat, raportat la situatia imobilului, astfel cum rezulta din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;

e) neconcordanta intre datele imobilului inscrise in actul de proprietate: vecinatati, identificare cadastrala, adresa postala si cele ale imobilului din planul de amplasament si delimitare;

f) continutul documentatiei cadastrale este diferit de situatia juridica a imobilului;

g) neconcordante intre datele analogice din documentatia cadastrala si datele digitale;

h) documentatie intocmita fara executarea masuratorilor la teren;

i) tipul documentatiei nu corespunde categoriei de lucrari in care persoana executanta este autorizata sau exista alte incompatibilitati ale persoanei autorizate.

___________

Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 4. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(5) Angajatul oficiului teritorial nu poate receptiona documentatiile al caror beneficiar este el sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv, persoanele juridice la care el sau una din persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari/asociati/directori/administratori, precum si documentatiile intocmite de el anterior dobandirii calitatii de salariat al institutiei, de persoane fizice autorizate cu care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul III inclusiv, sau de persoane juridice autorizate la care el sau una din persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari/asociati/directori/administratori.

(6) In cazul in care se afla in una din situatiile mentionate la alin. (5) angajatul oficiului teritorial este obligat sa se abtina si sa instiinteze de indata, in scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane.

(7) Angajatilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ai oficiilor teritoriale, precum si ai Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate, documentatii cadastrale sau sa detina calitatea de actionari/asociati/directori/administratori la persoane juridice autorizate in domeniu.

CAPITOLUL 3 - Dispozitii cu privire la numerotarea cadastrala

 

Art. 11. - (1) Numerotarea cadastrala se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, care se identifica prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unitatilor administrativ-teritoriale" publicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

(2) Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul, se identifica printr-un numar cadastral si se inscrie intr-o carte funciara.

(3) Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legatura intre baza de date grafica si baza de date textuala in sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara.

Art. 12. - (1) Imobilele se numeroteaza pe unitati administrativ-teritoriale in ordinea inregistrarii solicitarilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.

(2) Atunci cand imobilul nu a mai fost inscris in cartea funciara i se acorda numar cadastral intreg, in continuarea ultimului numar atribuit pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(3) In situatia in care imobilele care fac obiectul unei documentatii noi au fost inscrise in cartea funciara cu numere cadastrale intregi, fractionare, fractionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din cartea funciara, din comasari de numere intregi etc.) acestea se numeroteaza cu numere cadastrale noi, in continuarea ultimului numar cadastral intreg atribuit pe teritoriul administrativ respectiv.

(4) Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosinta se determina prin metode expeditive, asigurandu-se inchiderea pe suprafata imobilului si se reprezinta pe planul de amplasament si delimitare prin linii intrerupte si coduri, in interiorul imobilelor vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 mp in intravilan si mai mare de 300 mp in extravilan.

(5) In cadrul fiecarui imobil, constructiile se identifica printr-un cod atasat numarului cadastral, alcatuit din litera "C" urmata de un numar de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, ...). Tipul si componenta constructiei, pe destinatii si tronsoane, se evidentiaza in planul de amplasament si delimitare.

(6) In cazul constructiilor-condominiu, proprietatile individuale se numeroteaza astfel: la numarul cadastral al imobilului (teren) si codul constructiei, se adauga codul proprietatii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu numar cadastral 178, constructia C1 si unitatea individuala 25). Tipurile de unitati individuale se evidentiaza in cartea funciara colectiva, conform anexei nr. 9.

CAPITOLUL 4 - Continutul documentatiilor necesare intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara

 

Art. 13. - (1) Documentatia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara cuprinde:

a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

d) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

e) plan de incadrare in zona sc. 1:2000 - 1:5000, in mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitandu-se scara 1:10000, dupa caz;

f) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11;

g) Abrogata prin punctul 2. din Ordinul nr. 134/2009 incepand cu 28.04.2009.

h) releveele sc. 1:50 - 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr. 12;

i) tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr. 13;

j) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 si prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15;

k) calculul suprafetelor;

l) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

m) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

n) actul de proprietate;

o) certificatul fiscal.

(2) In cazul apartamentelor situate in cladiri pentru care exista deschisa carte funciara colectiva, partea 1 a documentatiei cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c), e), h), m), n) si o) de la alin. (1).

(3) Daca nu exista deschisa carte funciara colectiva, documentatia se completeaza cu o foaie colectiva care contine datele din cartea de imobil a asociatiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafata blocului, suprafata utila a apartamentelor, descrierea partilor comune, suprafata terenului aferent blocului - conform modelului prevazut in anexa nr. 9.

(4) Documentatia se preda pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care sa permita accesul si transferul de date.

CAPITOLUL 5 - Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezlipirii unui imobil

Art. 14. - (1) Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operatia tehnica de impartire a unei suprafete de teren inscrisa in cartea funciara in mai multe suprafete egale/inegale.

(2) Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, daca este cazul.

Art. 15. - (1) Documentatia pentru dezlipire contine:

a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;

c) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

d) extras de carte funciara pentru informare;

e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de dezlipire - conform anexei nr. 16, in doua exemplare;

g) planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

i) calculul suprafetelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

(2) Operatiunea de dezmembrare a unui imobil este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

(3) Documentatia se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de date.

CAPITOLUL 6 - Continutul documentatiilor necesare inscrierii alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune

Art. 16. - (1) Documentatia pentru alipirea a doua sau mai multe imobile cu limite comune inscrise in cartea funciara, va cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;

c) extras de carte funciara pentru informare;

d) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de alipire - conform anexei nr. 16, in doua exemplare;

g) plan de amplasament si delimitare pentru imobilul rezultat din alipire - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15.

i) calculul suprafetelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi;

k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

(2) Operatiunea de alipire a imobilelor este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

(3) Documentatia se intocmeste, pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de date.

CAPITOLUL 7 - Continutul documentatiilor necesare inscrierii unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara

Art. 17. - (1) Documentatia pentru inscrierea unei constructii noi sau a unei extinderi de constructii pe un imobil inscris in cartea funciara - constructii definitive cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie;

e) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, pe care s-a transpus/extins noua constructie - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

i) extrasul de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) documentele prevazute de art. 55 alin. (1) si (11) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

___________

Litera k) a fost modificata prin punctul 5. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(2) Documentatia se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate - si in formate care permit accesul si transferul de date. Persoana autorizata care executa documentatia cadastrala va prelua urmatoarele informatii despre constructie: anul construirii, materialele din care este realizata constructia, daca detine certificat de performanta energetica a cladirii si daca aceasta este dotata cu lift. Aceste date vor fi mentionate in anexa nr. 11 «Plan de amplasament si delimitare a imobilului», la pct. B «Date referitoare la constructii», coloana «Mentiuni», iar in fisierul .cp la «Constructii - Introducere/editare cladiri - Mentiuni».

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

CAPITOLUL 8 - Continutul documentatiilor necesare inscrierii modificarii limitei de proprietate

Art. 18. - (1) Documentatia pentru inscrierea modificarii limitei de proprietate cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copii dupa planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;

e) planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasele de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa intre parti, dupa caz;

(2) Documentatia este intocmita pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de date.

CAPITOLUL 9 - Continutul documentatiilor necesare inscrierii modificarii suprafetei imobilului

Art. 19. - (1) Documentatia pentru inscrierea modificarii suprafetei imobilului cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copie dupa planul de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei;

e) planul de amplasament si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica, sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasul de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor - conform anexei nr. 18;

(2) Documentatia este intocmita pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de date.

CAPITOLUL 10 - Continutul documentatiilor pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate

Art. 20. - (1) Documentatia pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate: uz, uzufruct, servitute si abitatie, daca acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, va cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de receptie si inscriere, conform anexei nr. 2;

c) descrierea lucrarilor topografice si geodezice, intocmita conform anexei nr. 10;

d) copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent;

e) plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, dupa caz, intocmit pe baza planului de amplasament initial, conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

f) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafetelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasul de carte funciara pentru informare;

j) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara;

k) actul autentic sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate, dupa caz.

(2) Documentatia este intocmita pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de date.

CAPITOLUL 11 - Continutul documentatiilor pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscriere pe baza de documentatie cadastrala

Art. 21. - Documentatia pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscriere pe baza de documentatie cadastrala va cuprinde aceleasi elemente care au fost stabilite in capitolul 4.

CAPITOLUL 111 - Procedura privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar in vederea inscrierii in cartea funciara

Art. 211. - Prezenta procedura stabileste modalitatea de receptie a planurilor parcelare si atribuirea numerelor cadastrale imobilelor situate in extravilan retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 212. - Planul parcelar se intocmeste de catre persoane autorizate, cu respectarea normelor si regulamentelor in vigoare, la solicitarea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate.

Art. 213. - (1) Planul parcelar se realizeaza in format analogic, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si in format digital fisier .dxf si fisiere .cp, astfel incat informatiile sa poata fi transferate in baza de date cadastrale a oficiului teritorial.

(2) Tabelul parcelar se va intocmi in format analogic si in format digital, fisiere tip .xls, conform anexei nr. 2.

Art. 214. - Daca in cadrul tarlalei exista imobile cu numere cadastrale atribuite anterior care nu pot fi integrate in planul parcelar nou-intocmit, se vor aplica prevederile art. 26 si 27.

Art. 215. - Pentru planurile parcelare existente in arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor si regulamentelor tehnice in vigoare, directorul oficiului teritorial poate declansa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor, in baza referatului intocmit de seful serviciului arhiva si informatica si de seful serviciu cadastru.

___________

Alineatul a fost modificat prin punctul 22. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 216. - In vederea declansarii procedurii mentionate la art. 215 se intocmeste un dosar tehnic pentru fiecare tarla, care va contine:

a) referatul aprobat de directorul oficiului teritorial prin care se confirma ca planul parcelar respecta normele si regulamentele tehnice in vigoare;

b) planul parcelar existent in arhiva oficiului teritorial;

c) tabelul parcelar care contine ordinea imobilelor in cadrul tarlalei si numerele cadastrale aferente, conform anexei nr. 2;

d) fisiere .cp pentru imobilele care nu au avut alocate numere cadastrale.

Art. 217. - Dupa intocmirea dosarului tehnic se atribuie numere cadastrale imobilelor care nu au avut alocate numere cadastrale.

Art. 218. - Dosarul tehnic completat cu dovada transmiterii la primarie a documentelor mentionate la art. 216 lit. b) si c), in copie, se arhiveaza la oficiul teritorial, in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, la solicitarea proprietarilor.

Art. 219. - Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declansata si in cazul intocmirii planului parcelar de catre persoane autorizate, la cererea autoritatilor publice locale si centrale sau a altor persoane interesate, in conditiile legii.

Art. 2110. - In vederea atribuirii numerelor cadastrale prin utilizarea noului plan parcelar intocmit in conditiile art. 219, oficiul teritorial va proceda astfel:

a) pune la dispozitia executantului, cu titlu gratuit, informatiile disponibile necesare, pentru tarlaua in care s-a declansat procedura de intocmire a planului parcelar (lista titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale PAD-urilor receptionate, fisiere .cp, .dxf, copii ale planurilor de amplasament si delimitare receptionate, planuri parcelare existente etc.);

b) verifica si receptioneaza planul parcelar si atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementarilor tehnice in vigoare.

Art. 2111. - Documentatia cadastrala pentru atribuirea numerelor cadastrale pe baza planului parcelar se intocmeste in doua exemplare si va cuprinde:

a) cererea de informatii intocmita conform anexei nr. 3;

b) cererea de receptie;

c) documentele furnizate de oficiul teritorial in faza de documentare;

d) planul parcelar la scara 1:500-1:5.000, conform anexei nr. 1, analogic si digital;

e) tabelul parcelar, intocmit conform anexei nr. 2, analogic si digital;

f) planul de incadrare in zona, cu evidentierea tarlalei pentru care s-a intocmit planul parcelar;

g) fisierele .cp pentru imobilele carora li se vor atribui numere cadastrale;

h) memoriul tehnic, conform anexei nr. 4.

Art. 2112. - (1) Dupa incheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunica primariei unitatii administrativ-teritoriale de care apartine tarlaua in cauza urmatoarele documente:

a) planul parcelar receptionat cu numere cadastrale, in copie;

b) tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, in copie.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) vor fi utilizate in activitatile administrative specifice, precum si pentru informarea proprietarilor in vederea demararii, individual, a procedurii de inscriere in cartea funciara.

Art. 2113. - (1) Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la baza procese-verbale de punere in posesie eliberate conform legilor proprietatii.

(2) Titlurile de proprietate ce se vor emite in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, in baza planului parcelar receptionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se inscriu din oficiu in cartea funciara, inaintea transmiterii acestora catre proprietari.

___________

CAPITOLUL 111 a fost introdus prin punctul 2. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.

CAPITOLUL 12 - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 22. - (1) Solicitarea de date si informatii aflate in baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face la cererea persoanei autorizate, conform tarifelor in vigoare, pentru activitatile desfasurate de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate.

(2) In cazul in care imobilul care face obiectul intocmirii documentatiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja inscrise in cartea funciara, persoana autorizata solicita, iar biroul teritorial pune la dispozitie, conform tarifelor in vigoare, toate punctele din reteaua de ridicare, si gratuit, punctele determinate pe limita comuna a acestora, consultativ, in acest caz, persoana autorizata are obligatia sa utilizeze punctele din retea, sa verifice punctele de pe limita comuna si sa confirme corectitudinea acestora. Daca se constata neconcordante, erori sau greseli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicitate si argumentate in descrierea lucrarilor topografice si geodezice. Daca punctele din reteaua de ridicare si de pe limita comuna sunt determinate in sistem local, coordonatele vor fi calculate in sistemul national de proiectie Stereografic 1970.

Art. 23. - (1) Masuratorile pentru intocmirea documentatiilor se efectueaza in sistemul national de proiectie Stereografic 1970.

(2) In situatii extreme, prezentate si argumentate in scris de persoana autorizata, lucrarile se pot incadra in sistemul national de proiectie Stereografic 1970 pe baza de coordonate aproximative, determinate grafic prin identificarea si extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu (minim 3 puncte comune intre plan si teren) pe baza de planuri/harti/ortofotoplanuri existente.

(3) In acest caz, cele trei puncte sunt reprezentate prin borne sau detalii topografice de mici dimensiuni (stalpi, capace canal, colturi de bazin, stanci, etc.) si vor avea descrierile topografice corespunzatoare.

Art. 24. - (1) Raspunderea privind cunoasterea limitelor imobilului, indicarea, si conservarea acestora revine proprietarului.

(2) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentatiei si corespondenta acesteia cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea si materializarea limitelor imobilului in concordanta cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizata este obligata sa execute masuratorile la teren si sa completeze toate rubricile anexelor prevazute de prezentul regulament.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(3) Raspunderea pentru atribuirea numarului cadastral, confirmarea suprafetei rezultata din masuratori si integrarea imobilului in baza de date revine specialistului care a efectuat receptia cadastrala.

(4) Seful serviciului cadastru coordoneaza, verifica si controleaza activitatea desfasurata de consilierii de specialitate din cadrul oficiului teritorial. Referatele de completare si respingere vor fi semnate de catre consilierul de cadastru si de catre seful serviciului cadastru.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 8. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 25. - (1) Daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa in cartea funciara, suprafata din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de suprafata din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:

a) daca suprafata din masuratori este mai mica, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului, conform anexei nr. 5;

b) daca suprafata din masuratori este mai mare cu un procent de pana la 2% inclusiv, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5;

c) daca suprafata din masuratori este mai mare cu un procent cuprins intre 2-5% inclusiv, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale, cu conditia prezentarii declaratiei proprietarului/ proprietarilor, conform anexei nr. 5 si a procesului-verbal de vecinatate care contine acordul proprietarilor tuturor imobilelor invecinate, intocmit conform anexei nr. 18. In aceasta situatie oficiul teritorial verifica la teren corectitudinea intocmirii documentatiei, verificare consemnata intr-o nota de constatare semnata de catre consilierul de cadastru si contrasemnata de catre seful serviciului cadastru.

d) daca suprafata din masuratori este mai mare cu un procent de peste 5%, documentatia se respinge.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul terenurilor situate in extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceste terenuri, la prima inscriere in cartea funciara, daca suprafata din masuratori este mai mica decat suprafata din titlul de proprietate, aceasta se poate inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului, conform anexei nr. 5.

(3) Convocarea partilor se face dupa cum urmeaza:

a) proprietarii vecini vor fi convocati de catre persoana autorizata prin scrisoare recomandata, conform modelului prevazut in anexa nr. 19, cu confirmare de primire si prin afisare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situarii imobilului, la sediul primariei sau prin publicare intr-un ziar local, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru identificarea limitelor;

b) in cazul in care procesul-verbal de vecinatate nu se semneaza de toti proprietarii imobilelor invecinate, documentatia cadastrala se respinge;

c) in cazul in care una sau mai multe vecinatati ale parcelei sunt drumuri clasificate, cai ferate, ape, procesul-verbal de vecinatate trebuie semnat si stampilat de reprezentantul institutiei care le are in administrare.

___________

Art. 25. a fost modificat prin punctul 9. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 26. - Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda astfel:

a) in situatia in care intr-o tarla nu exista niciun imobil inscris in cartea funciara, atunci la prima inregistrare a unui imobil din extravilan autorizatul are obligatia de a stabili pozitia reala a acestuia dupa masurarea si parcelarea intregii tarlale. Autorizatul are obligatia, inainte de a prezenta documentatia cadastrala la oficiul teritorial, sa materializeze cu tarusi si sa indice proprietarului pozitia exacta a parcelei in teren;

b) in situatia in care suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mica decat suprafata rezultata in urma insumarii suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectiva, atunci suprafata fiecarei parcele va fi diminuata direct proportional cu suprafata ei, astfel incat sa se realizeze o inchidere exacta a suprafetelor in toata tarlaua. Parcelele astfel diminuate vor putea fi inscrise in cartea funciara, daca toti proprietarii lor dau declaratii potrivit anexei nr. 5.

Planul parcelar astfel intocmit, avizat de comisia locala de fond funciar, va fi receptionat de oficiul teritorial, daca respecta normele tehnice in vigoare;

c) in situatia in care suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mare decat suprafata rezultata in urma insumarii suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectiva, atunci surplusul de teren va fi trecut ca o rezerva a comisiei locale de fond funciar si se va stabili pozitia acesteia de catre comisia locala;

d) in situatia in care surplusul de suprafata este mic si comisia locala de fond funciar considera ca poate fi redistribuit proprietarilor imobilelor din tarlaua respectiva, suprafata rezultata va fi inscrisa in cartea funciara;

e) in situatia in care in tarla exista imobile inscrise in cartea funciara, ele pot fi modificate din punct de vedere al suprafetei si dimensiunilor numai cu acordul proprietarului, conform anexei nr. 5, la convocarea comisiei locale;

f) in situatia in care pe imobilul respectiv nu exista constructii sau alte investitii, oficiul teritorial poate modifica coordonatele imobilului, cu exceptia dimensiunilor, fara acordul proprietarului, dar respectand planul si registrul parcelar, vizate de comisia locala, in baza unui referat intocmit de inspector si aprobat de seful serviciu cadastru. Aceasta modificare va fi adusa la cunostinta proprietarului prin incheiere de carte funciara;

___________

Litera f) a fost modificata prin punctul 22. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

g) in situatia in care pe un imobil inscris in cartea funciara exista constructii sau alte investitii, atunci coordonatele nu pot fi modificate fara acordul proprietarului.

___________

Art. 26. a fost modificat prin punctul 4. din Ordinul nr. 134/2009 incepand cu 28.04.2009.

Art. 261. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 26, la receptia documentatiilor cadastrale pentru imobile situate in extravilan unde nu exista plan parcelar in arhiva oficiului teritorial sau a primariei, acesta va fi inlocuit cu un «plan de incadrare in tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului in cauza si orice alte detalii fixe din teren.

(2) Planul de incadrare in tarla va fi intocmit in format analogic si digital, va fi semnat de persoana autorizata, de proprietar sau de detinatorul legal si vizat de presedintele comisiei locale de fond funciar.

(3) Planul de amplasament si delimitare intocmit in conditiile art. 261 va purta mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar».

(4) Mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar» se va nota din oficiu in cartea funciara.

(5) Proprietarul va da o declaratie pe propria raspundere ca a fost informat cu privire la consecintele ulterioare ale lipsei planului parcelar.

___________

Art. 261. a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.

Art. 262. - (1) In aplicarea art. 261, oficiile teritoriale vor pune la dispozitia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, in baza solicitarii de informatii, urmatoarele:

a) limitele tarlalei in format .dxf, determinate prin masuratori (daca exista in arhiva) sau digitizate de pe ortofotoplan;

b) geometriile imobilelor anterior receptionate in format .dxf;

c) lista titlurilor de proprietate aferente tarlalei.

(2) Informatiile analogice furnizate de catre oficiile teritoriale vor fi anexate cererii de receptie si inscriere in cartea funciara.

___________

Art. 262. a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.

Art. 27. - (1) Daca doua sau mai multe planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor receptionate sau pentru care se solicita receptia sunt reprezentate pe planul cadastral de carte funciara in format digital, cu suprapunere totala sau partiala a suprafetelor imobilelor, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) in situatia in care este necesar pentru lamurirea situatiei, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentatiile, pentru verificarea la teren a situatiei si stabilirea tipului de suprapunere, reala sau virtuala. In acest sens, suprapunerea virtuala, existenta in baza de date grafica a oficiului teritorial, este o suprapunere generata de erori de masurare si prelucrare a datelor, iar suprapunerea reala este suprapunerea efectiva in teren datorata existentei mai multor acte juridice diferite pentru acelasi amplasament, identificarii diferite a limitei comune sau lipsei materializarii limitei la momentul identificarii, fapt ce conduce la nesemnarea procesului-verbal;

b) daca in urma verificarilor la teren se constata ca este o suprapunere virtuala, repozitionarea imobilului cu sau fara constructii ori investitii se solutioneaza astfel:

- din oficiu, de catre consilierul de cadastru, fara acordul proprietarului, in situatia in care operatiunea de repozitionare presupune rotatia, translatia, modificarea geometriei sau modificarea suprafetei cu un procent de pana la +/- 2% inclusiv din suprafata imobilului existent in baza de date. Aceste prevederi se aplica in cazul in care imobilul este imprejmuit si/sau exista plan parcelar receptionat. Procedura este initiata in baza referatului de constatare intocmit de consilierul de cadastru si aprobat de seful serviciului cadastru. Fisierul .cp este intocmit de consilierul de cadastru;

- cu acordul scris al proprietarului, in situatia in care operatiunea de repozitionare presupune modificarea geometriei si diminuarea suprafetei cu un procent de peste 2%. Acordul proprietarului se va da in fata persoanei autorizate sau la oficiul teritorial, in fata persoanelor desemnate. Fisierul .cp va fi realizat de persoana autorizata care a intocmit documentatia gresita. In caz de refuz, persoana autorizata va fi sanctionata, conform prezentului regulament, iar fisierul va fi intocmit de catre consilierul de cadastru. Daca proprietarul refuza sa isi exprime acordul, in baza referatului intocmit de consilier si aprobat de seful serviciului cadastru, se efectueaza din oficiu in cartea funciara a imobilului urmatoarea notare: «Imobil inregistrat in planul cadastral fara forma si localizare corecta». Consilierul de cadastru face aceeasi mentiune pe planul de amplasament si delimitare din arhiva oficiului teritorial.

Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuala, se inregistreaza in registrul general de intrare si are anexate extrase din planul cadastral de carte funciara, cu situatia anterioara si cea ulterioara indreptarii erorii de pozitionare. In baza referatului se noteaza din oficiu in cartea funciara repozitionarea imobilului. Incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara de informare si extrasul din planul cadastral de carte funciara se comunica tuturor persoanelor interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciara.

___________

Litera b) a fost modificata prin punctul 10. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(2) In cazul in care suprapunerea este reala, aceasta se va solutiona pe cale amiabila prin documentatii cadastrale sau de catre instantele de judecata si nu face obiectul prezentei reglementari. Daca proprietarii refuza sa isi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor imobilelor, oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea in cartile funciare, in baza incheierii de carte funciara, a referatului intocmit de consilierul de cadastru si aprobat de seful serviciului cadastru.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(21) In situatia in care proprietarul imobilului doreste sa dispuna de dreptul sau de proprietate pentru zona de imobil neafectata de suprapunere, in baza declaratiei titularului dreptului, exprimata in forma autentica, se vor intocmi documentatii cadastrale separate, pentru fiecare lot, afectat de suprapunere, respectiv fara suprapunere. Pentru lotul fara suprapunere se acorda numar cadastral si se inscrie in cartea funciara, iar pentru lotul afectat de suprapunere se va intocmi nota de respingere.

___________

Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 12. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(22) Radierea notarii suprapunerii sau a mentiunii «Imobil inregistrat in planul cadastral fara forma si localizare corecta» se face numai in baza referatului emis de serviciul de cadastru, in sensul ca imobilele nu se mai suprapun in baza de date cadastrale sau imobilul a fost localizat corect prin repozitionare, ca urmare a refacerii documentatiilor cadastrale.

___________

Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 12. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

(3) Persoanele autorizate au obligatia sa se prezinte la oficiul teritorial la data si ora convocarii. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocarii la oficiul teritorial vor comunica in scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru intalnire.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 13. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

___________

Art. 27. a fost modificat prin punctul 5. din Ordinul nr. 134/2009 incepand cu 28.04.2009.

Art. 271. - (1) Inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja inscrise in cartea funciara, se face in baza unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului inscris in cartea funciara. Documentatia cadastrala se va intocmi conform prevederilor art. 15 si nu va contine actul autentic de dezmembrare si certificatul fiscal.

(2) Continutul documentatiilor cadastrale aferente imobilelor aflate in administrarea sau in proprietatea institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala este stabilit prin protocol de colaborare.

___________

Art. 271. a fost modificat prin punctul 14. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 272. - (1) Pentru neefectuarea masuratorilor la teren, persoana autorizata este sanctionata cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

(2) Neprezentarea nemotivata a persoanei autorizate la convocarea oficiului teritorial este sanctionata cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

(3) Refuzul persoanei autorizate de a intocmi fisierul .cp la operatiunea de repozitionare care presupune modificarea geometriei si modificarea suprafetei se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.

(4) Persoana autorizata este sanctionata cu suspendarea autorizatiei pe termen de o luna daca se constata ca in documentatia supusa receptiei nu au fost completate toate rubricile anexelor prevazute de prezentul regulament.

(5) Persoanei autorizate, sanctionata de doua ori cu suspendarea autorizatiei, i se retrage certificatul de autorizare daca, in decurs de 12 luni de la data aplicarii primei sanctiuni disciplinare, savarseste o noua abatere pentru care este prevazuta sanctiunea suspendarii. Certificatul de autorizare se retrage in conditiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010.

(6) Neindeplinirea demersurilor referitoare la sanctionarea persoanei autorizate de catre cei desemnati atrage cercetarea disciplinara a acestora.

(7) Sanctiunile aplicate se aduc la cunostinta publicului prin afisare la sediul oficiului teritorial si pe pagina de internet.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 52 din regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010, pe durata suspendarii dreptului de executare a lucrarilor de specialitate persoanele autorizate pot depune completari sau pot reface documentatiile intocmite incorect, in termen de maximum 5 zile de la data comunicarii sanctiunii, pentru cererile de receptie si inscriere inregistrate anterior datei comunicarii sanctiunii.

___________

Art. 272. a fost introdus prin punctul 15. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 28. - (1) In cazul constructiilor care au mai multi proprietari, releveele la partile comune din documentatia aferenta fiecarui proprietar sunt receptionate daca fac parte si sunt incluse in documentatia pentru intreg imobilul sau daca sunt confirmate prin acordul asociatiei de locatari ori prin declaratiile autentice ale celorlalti proprietari.

(2) Abrogat prin alineatul din Ordinul nr. 528/2010 incepand cu 05.08.2010.

(3) Numerele cadastrale atribuite imobilelor in faza de receptie a documentatiei care au primit incheieri de respingere la cartea funciara, vor fi anulate.

(4) Daca in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile se dispune anularea tuturor actelor care au stat la baza inscrierilor in cartea funciara a imobilului, numarul cadastral atribuit imobilului se anuleaza, la cerere sau din oficiu, prin incheiere, iar cartea funciara se sisteaza.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 16. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 281. - Documentatiile cadastrale intocmite conform prevederilor prezentului regulament vor contine informatiile generale obligatorii, conform anexei nr. 24, inclusiv fotografii ale imobilului cu elemente relevante pentru identificarea acestuia si data efectuarii.

___________

Art. 281. a fost introdus prin punctul 17. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

Art. 29. - Elementele liniare, punctuale si de caroiaj, semnele conventionale si atributele textuale din continutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezinta modele care pot fi adaptate corespunzator modelelor prevazute in normele, instructiunile, standardele si atlasele de semne conventionale in vigoare.

Art. 30. - Dispozitiile cap. 3 din prezentul regulament se aplica obligatoriu in cadrul oficiilor teritoriale care au implementat sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara.

Art. 31. - Anexele nr. 1-18 constituie parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1
la regulament

 

CATRE
  OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .......................
  BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ........................
                   Nr. de inregistrare .................../...../..../20....
  I. CERERE DE SOLICITARE INFORMATII
  Subsemnatul (numele si prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei
juridice autorizate) ............................................ cu domiciliul (sediul social)
in .............................. posesor al BI/CI seria ......... nr. ..................../CNP
(Cod Fiscal) ................................................................................ .
  In vederea intocmirii documentatiei cadastrale ............................, pentru imobilul
situat pe teritoriul administrativ al localitatii ................................, identificat
prin (tarla, parcela, nr. cadastral/topografic sau adresa imobilului) .........................
..............................................................................................,
va solicitam urmatoarele informatii ...........................................................
  II. CONVENTIE
  Intre ...................................... in calitate de proprietar al imobilului mai sus
mentionat si .................................. persoana fizica/juridica autorizata au convenit
urmatoarele:
1. ................................... va executa o documentatia cadastrala pentru imobilul mai
sus mentionat
2. Termenul de executie a documentatiei este de ...... zile, incepand cu data .................
3. Onorariul convenit pentru lucrarile mentionate la punctul 1 este de ................. lei si
reprezinta ....................................................... din care s-a achitat avansul
in suma de ..................... cu chitanta nr. ....... din data de ................ urmand ca
restul de ................................ sa fie achitat la data de ..........................
4. Plata va fi efectuata prin ..................., in urmatoarele conditii ....................
5. Persoana fizica/juridica autorizata va depune documentatia necesara receptiei si inscrierii
in cartea funciara si va ridica incheierea de carte funciara si extrasul de carte funciara de
informare.
6. Prezenta conventie se incheie in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar
pentru a fi depus la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in vederea obtinerii
informatiilor solicitate si unul in documentatia supusa inscrierii in cartea funciara.
7. Numarul de ordine al documentatiei din registrul de evidenta a lucrarilor realizate si
verificate este ...............................................................................
8. Alte clauze si conditionari ................................................................
       Proprietar                         Executant
    Nume, prenume (denumire)                 Nume, prenume (denumire)
    Semnatura si stampila*)                  Semnatura si stampila
  Data
  

 

___________

*) stampila se aplica numai in cazul persoanelor juridice


ANEXA Nr. 2
la regulament

 

CATRE
  OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .......................
  BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ........................
                   Nr. de inregistrare .................../...../..../20....
  

 


CERERE DE RECEPTIE SI INSCRIERE

 

Subsemnatul(a) ............................................................ domiciliat(a) in
localitatea ............................. str. .............................. nr. .............
legitimat(a) cu CI/BI seria ...... nr. ................., CNP ................................,
tel./fax ....................... e-mail: ...................................... prin mandatarul
........................................................................., va rog sa dispuneti:
I. OBIECTUL RECEPTIEI:
  [] - prima inscriere (atribuire numar cadastral);
  [] - inscrierea unei constructii noi sau extinderea ei, pe o parcela inscrisa in cartea
funciara;
  [] - modificarea limitei de proprietate;
  [] - modificarea suprafetei imobilului;
  [] - descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate;
  [] - reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase.
II. OBIECTUL INSCRIERII:
  [] - intabularea *) ........................................................................
  [] - inscrierea provizorie **) .............................................................
  [] - notarea ***) ..........................................................................
  [] - radierea ****) ........................................................................
IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciara nr. ............ a comunei/orasului/municipiului
.......................................................................... si numarul cadastral
al imobilului ......................................................................, situat in
str. ................................, nr. ......., bl. ......., scara ......., ap. .........,
comuna/oras/municipiu .........................................................................
ACTUL JURIDIC care justifica cererea, anexat in original sau in copie legalizata: .............
...............................................................................................
         +-----------------------------------------------------------+
         |       Solicit comunicarea raspunsului       |
         +---------------+----------------------------------+--------+
         |prin posta [] |la sediul biroului teritorial [] |fax [] |
         +---------------+----------------------------------+--------+
  S-a achitat tariful de: ...................... lei prin chitanta nr. .........../...........
cu codul nr. ....................................
  DATA ........./..................../20......                SEMNATURA
 

 

___________

*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitatie, servitute, concesiune, ipoteca, privilegiu etc.

**) Act sub conditie suspensiva, hotarare judecatoreasca care nu a ramas irevocabila.

***) Incapacitate, act sub conditie rezolutorie sau cu termen, locatiunea, preemtiunea, promisiunea de instrainare, sechestrul judiciar si asigurator, schimbarea rangului ipotecii, actiuni in justitie asupra imobilului in cauza, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

****) Drepturi reale, ipoteca, privilegiu.


ANEXA Nr. 3
la regulament

 

CATRE
  OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .......................
  BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ........................
                   Nr. de inregistrare .................../...../..../20....
  

 


CERERE DE RECEPTIE
PENTRU DEZLIPIRE/ALIPIRE

 

Subsemnatul(a) ............................................................ domiciliat(a) in
localitatea ................... str. ............................. nr. .........., legitimat(a)
cu CI/BI seria ...... nr. ............., CNP ........................, tel./fax ...............
e-mail: ............................ prin mandatarul .........................................,
  Pentru dezlipirea/alipirea imobilului/imobilelor identificat/identificate prin
................................ (adresa fiecarui imobilul, numarul cadastral, numarul de carte
funciara), va inaintam alaturat documentatia aferenta, intocmita conform prevederilor
Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea
inscrierii in cartea funciara, in vederea receptiei si obtinerii noilor numere cadastrale.
         +-----------------------------------------------------------+
         |       Solicit comunicarea raspunsului       |
         +---------------+----------------------------------+--------+
         |prin posta [] |la sediul biroului teritorial [] |fax [] |
         +---------------+----------------------------------+--------+
  S-a achitat tariful de: ...................... lei prin chitanta nr. .........../...........
pentru serviciul cu codul nr. ....................................
  DATA ........./..................../20......                SEMNATURA
 

 


ANEXA Nr. 4
la regulament

Judetul ......................................................

Unitatea Administrativ-Teritoriala ...........................

Cod SIRSUP ...................................................


Indexul cadastral al imobilelor

 

         
  Numar cadastral Numar de carte funciara Adresa imobilului/denumirea locului Observatii
         
         
         
         
         
         
         

 


ANEXA Nr. 5
la regulament

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .......................

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ..........................


DECLARATIE

Subsemnatul (a), ....................................., domiciliat(a) in localitatea ............................, str. .......................... nr. ......, legitimat(a) cu CI/BI seria ........... nr. ......................., CNP.............................., prin prezenta declar pe propria raspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat .................................................................., sub sanctiunile prevazute de art. 292 din Codul penal, ca:

- nu am instrainat bunul imobil (sau o parte a acestuia);

- nu am solicitat receptia si inscrierea in cartea funciara/am solicitat anterior receptia si/sau inscrierea in cartea funciara, dar solicitarea a fost respinsa prin ............... (anexata in copie);

- am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, in vederea intocmirii documentatiei cadastrale;

- am fost informat(a) si sunt de acord cu suprafata rezultata din masuratori de .......... m2, comunicata de persoana autorizata;

- suprafata initiala a imobilului este de ............ m2.

Imi asum intreaga raspundere pentru punerea la dispozitia persoanei autorizate ................................................. a urmatoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate ......................................................., in vederea identificarii limitelor bunului imobil masurat, pentru executarea documentatiei cadastrale, participand la masuratoare.

 

Data ........./..................../20......
                          Semnatura proprietarului
                         .............................
   Numele si prenumele persoanei autorizate
..................................................
       Semnatura si stampila
      ...........................
 

___________

ANEXA Nr. 5 a fost modificata prin punctul 7. din Ordinul nr. 134/2009 incepand cu 28.04.2009.


ANEXA Nr. 6
la regulament

Model de parafa

 

60 mm
    <---------------------------------------------------------------------->
   ^ +----------------------------------------------------------------------+
   | |Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara _______________________ |
16 mm | |Nume si prenume _____________________________________________________ |
   | |Functia _____________________________________________________________ |
   v +----------------------------------------------------------------------+
 

 


ANEXA Nr. 7
la regulament

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ...................

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ...................

Dosar nr. .......................


REFERAT Nr. ...........
data ..........................

La cererea nr. ...................../data de inregistrare a cererii .............

Domnului/Doamnei .........................................................................

Domiciliul/Adresa ............................................................................

Analizand cererea dumneavoastra in vederea receptiei documentatiei cadastrale aferente imobilului situat in:             
  Unitatea administrativ teritoriala:
  Localitatea/Sectorul Tipul arterei Denumirea arterei Nr. postal
             
  Bloc Scara Etaj Apartament Tarla Parcela
             

pentru inscrierea in cartea funciara este necesar ca, in maximum 5 zile de la data comunicarii:

I. Cadastru

I A. Nota de completare

 

   
  Va rugam sa prezentati urmatoarele: ........................................

 

I B. Nota de respingere a receptiei documentatiei cadastrale

 

   
  Documentatia cadastrala a fost respinsa din urmatoarele motive: .................................................*).

 

*) Se va completa in cazul neprezentarii documentelor solicitate in nota de completare sau cand a fost depasit termenul-limita stabilit prin referatul de completare.     
  Consilier,
......................
Seful serviciului cadastru,
..........................

II. Publicitate imobiliara

II A. Nota de completare

 

   
  Va rugam sa prezentati urmatoarele: .....................................................

 

II B. Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial

 

   
  Se completeaza daca exista piedici in ceea ce priveste efectuarea inscrierii in cartea funciara:
...........................................................................................

 

Asistent-registrator,
..............................

___________

ANEXA Nr. 7 a fost modificata prin punctul 19. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.


ANEXA Nr. 8
la regulament

 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .......................
  BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ........................
  Cu sediul in .................. str. .................... nr. ....... tel/fax .........
  DOSAR NR. ................/..............
Catre,
  Dl/D-na/S.C. .............................................
  Domiciliul/Sediul ........................................
  Avand in vedere cererea inregistrata sub numarul de mai sus va rugam:
[] ca pana la data de ..............................., sa depuneti la registratura biroului
  actele descrise in referatul anexa, necesare completarii dosarului d-voastra.*)
[] ca la data de ................. ora ........... camera nr. ........, sa va prezentati
  pentru unele lamuriri suplimentare necesare solutionarii dosarului d-voastra.*)
  In cazul in care pana la termenul stabilit nu veti raspunde celor solicitate, cererea
d-voastra urmeaza a fi respinsa conform art. 49 coroborat cu art. 50 alin. 1 din Legea
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
republicata. Data ...................... INSPECTOR/REGISTRATOR

 

___________

*) formularul se va transmite in maxim 30 de zile de la data depunerii cererii fixandu-se un nou termen pentru solutionarea dosarului.


ANEXA Nr. 9
la regulament

 

Carte Funciara Colectiva Nr. ..............                 UAT ...................................
                      Partea IA - Foaia de avere
Adresa: ..........................................................
Nr. Cadastral: ...................................................
Suprafata: .......................................................
+-------+-----+-----+---+-----------+-----------+------------------------------------------------------+----------+
|    |   |   |  |      |      |          SUPRAFETE (mp)          |     |
| Nr. |   |   |Nr.|Cod Unitate| Nr. CF  +-----------+-------------+---------------+------------+     |
|tronson|Scara|Nivel|Ap.|individuala|individuala|  Total  |Supraf. utila| Cota-parte  | Cota parte |Observatii|
|    |   |   |  |  (U)  |      |proprietate| pe apart. |parti comune pe| teren pe |     |
|    |   |   |  |      |      |imobiliara |  (Suap)  | apart. (Cpc) |apart. (Cpt)|     |
+-------+-----+-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    +-----+-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|    |   +-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
+-------+-----+-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|  TOTAL  |   |  |      |      |      |       |        |      |     |
+-------------+-----+---+-----------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+----------+
|   Descriere   |(intrare, casa scarii, subsol tehnic, spalatorie, uscatorie, ghena gunoi, pod, acoperis,   |
|          |terenul construit si neconstruit)                              |
+-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|   Intocmit,                                     Receptionat,       |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

 

NOTĂ:

In cazul in care cotele-parti nu sunt inscrise in actele de proprietate, acestea se vor calcula pentru fiecare apartament sau a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta din condominiu, dupa cum urmeaza:

I. Pentru proprietatile comune:

Cpc = Ki x STpc unde Ki = Suap/STuap

II. Pentru terenul de sub constructie:

Cpt = Ki x St unde St = S(construita la sol) + S(trotuar)

Cpc - cota-parte proprietate din partile comune ale cladirii/blocului aferenta fiecarui apartament sau a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta din condominiu;

Suap - suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta din condominiu;

STuap - suprafata utila a tuturor apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din condominiu;

STpc - suprafata totala proprietate comuna din condominiu;

Cpt - cota-parte proprietate teren;

Ki - coeficient cota-parte proprietate parti comune, specifica pentru fiecare apartament sau a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta din condominiu, respectiv a terenului aferent.

Procedura de calcul a cotei de proprietate aferenta unei locuinte sau a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta dintr-o cladire sau bloc care se constituie in condominiu are la baza prevederile art. 45 din Normele metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 400/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Suprafata utila a apartamentului (Suap) este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor cuprinzand: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex nu se cuprinde rampa de acces, conform Anexei nr. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proprietatea comuna include toate partile din condominiu care nu sunt parti dintr-un apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta (Suap), impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna (Cpc), inclusiv terenul (Cpt), reprezinta parcela individuala de proprietate imobiliara.

In scopul deschiderii Cartii Funciare Colective, datele vor fi preluate din Cartea de Imobil a blocului.


ANEXA Nr. 10
la regulament

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobilului

2. Beneficiarul lucrarii: numele si prenumele sau denumirea, adresa ori sediul

3. Persoana fizica/juridica autorizata: numele si prenumele sau denumirea, numarul autorizatiei

4. Numarul lucrarii in registrul propriu

5. Obiectul lucrarii: scurta prezentare, cu datele de localizare si identificare a imobilului care face obiectul lucrarii. In cazul
imobilelor, terenuri cu constructii, se va face o scurta descriere generala a constructiei.

6. Scopul lucrarii: scurta prezentare a scopului in care se executa documentatia cadastrala (plan parcelar, prima inscriere,
actualizare, dezmembrare, comasare, apartamentare etc.)

7. Amplasamentul imobilului: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj

8. Operatiuni topo-cadastrale efectuate: prezentarea succinta a lucrarilor topografice si cadastrale efectuate in cadrul lucrarii: metodele si aparatura folosite la masuratori, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi si noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, masuratori* efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS (format digital/analogic)*, calculul suprafetelor (format digital/analogic)*, descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare (format digital/analogic)*, inventar de coordonate (format digital/analogic)* si alte descrieri necesare, in functie de specificul lucrarii etc.

___________

*) Se vor prezenta in format analogic (ca anexe) sau in format digital, in functie de tipul de documentatie.

9. Situatia juridica a imobilului (precizari din extrasul de carte funciara, unde e cazul, aspecte deosebite cu privire la proprietate si la sarcini sau prezentarea actului de proprietate detinut de proprietar, situatia titlurilor de proprietate etc.)

Data intocmirii ..........

Persoana fizica/juridica autorizata
...................................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)

___________

ANEXA Nr. 10 a fost modificata prin punctul 20. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.


ANEXA Nr. 11
la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1:500

 

       
  Nr. cadastral Suprafata masurata Adresa imobilului
       
         
  Cartea Funciara nr.   UAT  

 


 

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                A. Date referitoare la teren                 |
+-------+---------+---------------+----------------+------------------------------------------+
| Nr. |Categorie|  Suprafata  |  Valoare de  |                     |
|parcela|  de  |   (mp)   |  impozitare  |         Mentiuni         |
|    |folosinta|        |   (lei)   |                     |
+-------+---------+---------------+----------------+------------------------------------------+
|  1  |  Ce  |   1177   |   12.000   |    Imprejmuit cu gard de beton    |
+-------+---------+---------------+----------------+------------------------------------------+
|    | Total |   1177   |   12.000   |          -           |
+-------+---------+---------------+----------------+------------------------------------------+
|               R. Date referitoare la constructii               |
+-------+--------------------+---------------------+------------------------------------------+
| Cod |Suprafata construita|Valoare de impozitare|         Mentiuni         |
|constr.|  la sol (mp)   |    (lei)    |                     |
+-------+--------------------+---------------------+------------------------------------------+
| C1  |     73     |    44.000    |  Sup. constr. desfasurata = 146 mp   |
+-------+--------------------+---------------------+------------------------------------------+
| C2  |     9     |    7.000    |   Sup. constr. desfasurata = 9 mp   |
+-------+--------------------+---------------------+------------------------------------------+
| C3  |     12     |    3.000    |   Sup. constr. desfasurata = 12 mp   |
+-------+--------------------+---------------------+------------------------------------------+
| Total |    100     |    54.000    |          -           |
+-------+--------------------+---------------------+------------------------------------------+
+--------------------------------------------------+------------------------------------------+
|       INVENTAR DE COORDONATE       |        Executant,        |
+--------------------------------------------------+                     |
|     Sistem de proiectie: ..........     |                     |
+-------+--------------------+---------------------+                     |
| Pct |    E (m)    |    N (m)    |     Semnatura si stampila      |
+-------+--------------------+---------------------+                     |
|  1  |   554110,90   |   344830,46   |                     |
+-------+--------------------+---------------------+                     |
|  2  |   554079,41   |   344801,24   | Data                   |
+-------+--------------------+---------------------+------------------------------------------+
|  3  |   554061,94   |   344819,32   | Se confirma suprafata din masuratori si |
+-------+--------------------+---------------------+ Introducerea imobilului in baza de date |
|  4  |   554087,84   |   344848,81   |                     |
+-------+--------------------+---------------------+         Parafa         |
|    Suprafata totala masurata = 1.117 mp    |      Semnatura si data       |
|      Suprafata din act = 1.100 mp      |       Stampila BCPI        |
+--------------------------------------------------+-------------------------------------------
 

 

In situatia in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numarul cadastral.

Suprafata totala masurata se rotunjeste la metru patrat.


ANEXA Nr. 12
la regulament

RELEVEU APARTAMENT
Scara 1:100

 

         
  Nr. Cadastral al terenului Suprafata Adresa imobilului
       
  Cartea Funciara colectiva nr.   UAT  
  Cod unitate individuala (U)   CF individuala  

 


 

         
  Nr. incapere Denumire incapere Suprafata utila (mp)
  1 Dormitor 1 10.55
  2 Sufragerie 18.00
  3 Dormitor 2 12.30
  4 Vestibul 6,70
  5 Bucatarie 8.50
  6 Camara 1.25
  7 WC Serviciu 2.20
  8 Baie 4,30
  9 Debara 0,50
  Suprafata Utila = 64,30 mp
  10 Balcon 1 3.80
  11 Balcon 2 3.70
  12 Balcon 3 3.20
  Suprafata Totala = 75,00 mp
  Executant, Data
  (Nume, prenume, semnatura, stampila)  
  Receptionat, Data
  (Nume, prenume, functie, semnatura, stampila)  

 


ANEXA Nr. 13
la regulament

 

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 TABEL DE MISCARE PARCELARA                 |
|              a imobilului situat in UAT ...........              |
+---------------------------------------+-----------------------------------------------------+
|      SITUATIA ACTUALA      |         SITUATIA PROPUSA          |
+-----+-----+-----+-------+-------------+-------------+----+-------+-------------+------------+
|Nr. | Nr. | Nr. |Supraf.|Categoria de | Proprietari |Nr. |Supraf.|Categoria de | Proprietari|
|T.P. |tarla|Parc.| mp  | folosinta |       |Cad.| mp  | folosinta |      |
+-----+-----+-----+-------+-------------+-------------+----+-------+-------------+------------+
|   |   |   |    |       |       |  |    |       |      |
|   |   |   |    |       |       |  |    |       |      |
+-----+-----+-----+-------+-------------+-------------+----+-------+-------------+------------+
|Total|   |   |    |       |       |  |    |       |      |
+-----+-----+-----+-------+-------------+-------------+----+-------+-------------+------------+
|  Intocmit                                  Receptionat  |
|                                               |
|                Situatia juridica a imobilului                |
+----------------------------------------------------------------------------------------------
  

 


ANEXA Nr. 14
la regulament

Fisa de masuratori prin metode clasice

Fisierele pe suport magnetic continand masuratorile efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, in cazul masuratorilor clasice, vor avea specificate, in antet, firma care a efectuat masuratorile, tipul si performantele tehnice ale aparaturii utilizate; masuratorile vor fi prezentate in formatul de mai jos:

 

             
  Punct de statie (max. 8 caract.) Punct vizat (max. 8 caract.) Distante Directii orizontale Unghiuri zenitale Cod (daca este cazul)
             

 


INVENTAR DE COORDONATE - fisier ASCII

Judetul .................................................

Denumirea unitatii administrativ-teritoriale ............

Cod SIRSUP ..............................................

 

         
  Cod punct X Y s(t)
  Cod punct X Y s(t)
  Cod punct X Y s(t)
  Cod punct X Y s(t)
  Cod punct X Y s(t)
  Cod punct X Y s(t)
  Cod punct X Y s(t)

 


ANEXA Nr. 15
la regulament

Fisa de masuratori prin tehnologie GPS

In cazul determinarilor GNSS (GPS) se vor prezenta:

• schema cu dispunerea punctelor determinate;

• schema continand planificarea sesiunilor de masuratori;

• fisiere pe suport magnetic, in format RINEX1 continand masuratorile efectuate (inclusiv denumirea punctului, inaltimea corecta si tipul antenei, intervalul de inregistrare),

• Rezultate ale prelucrarii vectorilor (bazelor) masurati (coordonate relative si indicatori de precizie pe componente),

• Coordonatele compensate ale punctelor si precizii in sistem geocentric cartezian (X,Y,Z) si/sau elipsoidal (B,L,h) si rezultatele transcalculului in sistem de referinta national (XS,YS,HN) pentru punctele noi determinate.

___________

1 Receiver Independent Exchange Format - Format de schimb independent de receptor.

 

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|           COORDONATELE PUNCTELOR COMUNE (elipsoid WGS84 sau GRS80)           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|            PCT   XW   YW   ZW   BW    LW   HW            |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|             COORDONATELE PUNCTELOR COMUNE (elipsoid Krasovski 1940)         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    PCT   XS   YS   HN   NK   BW   LW   HW   XK   YK   ZK    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|        PARAMETRII LOCALI DE TRANSFORMARE (HELMERT):  (XYZ)(K) <-> (XYZ)(W)        |
|(dX,dY,dZ,m,rx,ry,rz) si precizia de determinare a lor (S(dX),S(dY),S(dZ),S(m),S(rx),S(ry),S(rz)) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|.....................                 ......................................... |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|        COORDONATELE PUNCTELOR NOI (elipsoid WGS84 sau GRS80) si PRECIZII         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| PCT  XW  S(XW)  YW  S(YW)  ZW  S(ZW)  BW  S(BW)  LW  S(LW)  HW  S(HW)  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|     ...............................................................................     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|    COORDONATELE PUNCTELOR NOI (elipsoid Krasovski si/sau plan de proiectie) si PRECIZII    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  PCT  XK  YK  ZK  BK  LK  HK  XS  S(XS)  YS  S(YS)  NK  HN  S(HN)  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   .......................................................................................   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Notatii utilizate:

(XW,YW,ZW) - coordonate carteziene geocentrice - elipsoid WGS84/GRS80

(XK,YK,ZK) - coordonate carteziene geocentrice - elipsoid Krasovski 1940

(BW,LW,HW) - coordonate elipsoidale - elipsoid WGS84/GRS80

(BK,LK,HK) - coordonate elipsoidale - elipsoid Krasovski 1940

(XS,YS) - coordonate plane - plan de proiectie national

(dX,dY,dZ,m,rx,ry,rz) - cei 7 parametri ai unei transformari Helmert 3D

HN - cote normale in sistem de referinta national (MN1975)

NK - ondulatia (cvasi)geoidului (relativ la elipsoidul Krasovski 1940)

S(XW), S(YW), S(ZW) - precizia de determinare a coordonatelor carteziene geocentrice

S(XS) S(YS) - precizia de determinare a coordonatelor in plan de proiectie

S(t) - precizia totala de determinare a coordonatelor in plan de proiectie


ANEXA Nr. 16
la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului
cu propunerea de dezlipire/alipire
Scara 1:500

 

       
  Nr. cadastral Suprafata masurata Adresa imobilului
       
         
  Cartea Funciara nr.   UAT  

 Tabel de miscare parcelara pentru dezlipire/alipire imobil

 

+-----------------------------------------------+---------------------------------------------+
|        Situatia actuala        |       Situatia viitoare       |
|    (inainte de dezlipire/alipire)     |     (dupa dezlipire/alipire)      |
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
|Nr. | Suprafata | Categoria de | Descrierea |Nr. | Suprafata | Categoria de | Descrierea |
|cad. |  (mp)  | folosinta  | imobilului |cad.|  (mp)  | folosinta  | imobilului |
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
|Total|      |   -    |   -    | - |      |   -    |   -   |
+-----+-----------+--------------+--------------+----+-----------+--------------+-------------+
      Executant,                            Parafa
 
   Semnatura si stampila                      Semnatura si data
 
   Data                                Stampila BCP
 

 

NOTĂ:

In situatia in care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numarul cadastral


ANEXA Nr. 17
Abrogata prin punctul 21. din Ordinul nr. 785/2011
incepand cu 09.07.2011.

ANEXA Nr. 18
la regulament

PROCES-VERBAL DE VECINATATE
Incheiat la data ................

In temeiul Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in conformitate cu Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 636/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatii ....................................................., (numele si prenumele/denumirea) domiciliul/sediul ..............................., act de identitate/CUI .........................., (seria, nr.) am procedat la recunoasterea si stabilirea limitei si vecinatatilor imobilului situat in .................................................., (UAT, localitate) identificat prin ................................... (strada, numar, tarla, parcela, numar cadastral, numar carte funciara) si prezentat in schita:


 

+-----------------+--------+--------------------+--------------------+---------+
|   Latura   |Lungimea|          |    Vecin    |Semnatura|
| (de la punctul | (m)  |Felul materializarii|   (numele si   |vecinului|
|pana la punctul) |    |          |prenumele/denumirea)|     |
+-----------------+--------+--------------------+--------------------+---------+
+-----------------+--------+--------------------+--------------------+---------+
+-----------------+--------+--------------------+--------------------+---------+
+-----------------+--------+--------------------+--------------------+---------+
+-----------------+--------+--------------------+--------------------+---------+
 

 

Subsemnatii, proprietari ai imobilelor invecinate imobilului descris mai sus, recunoastem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal si prezenta schita, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in ..... exemplare (cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara si unul pentru documentatia cadastrala) si contine .......... pagini.

Anexam la prezentul proces-verbal fotografii ale limitelor.

 


Proprietar,
........................................
Numele si prenumele persoanei autorizate
............................................................
Semnatura si stampila
......................................

___________

ANEXA Nr. 18 a fost modificata prin punctul 8. din Ordinul nr. 134/2009 incepand cu 28.04.2009.


ANEXA Nr. 19
la regulament

Antetul persoanei fizice/juridice autorizate .........

Sediul persoanei fizice/juridice autorizate ........

Nr. telefon .................

Nr. ............./Data ..............


CONVOCARE
privind identificarea limitelor imobilului vecin

Doamnei/Domnului ....................................

Domiciliu: str.................... nr. ...., bl. ..., sc. ......, et. ..., ap. ..., sectorul ......, comuna/orasul/municipiul ......................, judetul .........................

Va aduc la cunostinta faptul ca la cererea doamnei/domnului ..........., in calitate de proprietar, am executat, in calitate de persoana fizica/juridica autorizata, masuratori pentru inscrierea/actualizarea limitelor imobilului situat in judetul ......................., comuna/orasul/municipiul ........................, str. ........................... nr. ...., sectorul ...., tarla....., parcela....., numar cadastral ...... .

Dupa executarea masuratorilor am constatat ca acest imobil are o suprafata mai mare decat cea din actele de proprietate, motiv pentru care sunteti convocat in data de ........., ora ......, pentru identificarea limitei comune dintre imobilul al carui proprietar sunteti si imobilul pentru care se executa documentatia cadastrala si pentru semnarea procesului-verbal de vecinatate.

Convocarea se face in temeiul Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul neprezentarii, absenta dumneavoastra va fi mentionata in procesul-verbal de vecinatate si nu constituie o piedica la intocmirea documentatiei cadastrale pentru imobilul in cauza.


Persoana fizica/juridica autorizata
Numele, prenumele si stampila
................................................

Data .................

___________

ANEXA Nr. 19 a fost introdusa prin punctul 9. din Ordinul nr. 134/2009 incepand cu 28.04.2009.


ANEXA Nr. 20
la regulament

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.


___________

ANEXA Nr. 20 a fost introdusa prin punctul 4. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.


ANEXA Nr. 21
la regulament

Tabel parcelar
(include toate imobilele din tarla)

 

+-----+--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
|   |    |     |    | Nr.  |     |     |     |Suprafata|Suprafata|     |      |     |     |Suprafata|     |
|   |Nr. crt.|  Nr.  | Nr.  |parcela/|  Nr.  |Suprafata|Categoria| totala | totala |Numele si | Act de  | Codul |Destinatia|la sol a |     |
| Nr. |(ordinea|cadastral| carte | (nr. |cadastral/| parcela |  de  | imobil | imobil |prenumele |proprietate| con-  |  con-  | con-  |Observatii|
|tarla|  in  | initial |funciara| topo- | Nr. CF*) | din act |folosinta| din act | deter- | proprie- |  (nr./  |structiei|structiei |structiei|     |
|   | tarla) |     |    |grafic) |     | (m2)  | din act | (m2)  | minata | tarului |data)****) |     |     | (m2)  |     |
|   |    |     |    |    |     |     |     |     | (m2)  |     |      |     |     |     |     |
+-----+--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
| 0 |  1  |  2  |  3  |  4  |  5   |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11   |  12  |  13  |  14  |  15  |
+-----+--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
| 189 |  1  |  234  | 457  |189/2/1 |  -   | 8212  |  A  | 8212  | 8211  | Popescu | TP 342/ |  -  |  -   |  -  |     |
|   |    |     |    |    |     |     |     |     |     | Vasile | 6.04.2006 |     |     |     |     |
|   +--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
|   |  2  |  -  |  -  |189/2/2 |     | 10328 |  P  | 10328 | 10327 | Vasile | TP ..... |  -  |  -   |  -  |     |
|   |    |     |    |    |     |     |     |     |     |  Ion  |      |     |     |     |     |
|   +--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
|   |  3  |  -  |  -  |189/2/3 |     | 3179  |  V  | 11981 | 11988 | Dumitru | TP .... |  -  |  -   |  -  |     |
|   |    |     |    +--------+     +---------+---------+     |     |  Ion  |      +---------+----------+---------+----------+
|   |    |     |    |189/2/4 |     | 4946  |  L  |     |     |     |      |  -  |  -   |  -  |     |
|   |    |     |    +--------+     +---------+---------+     |     |     |      +---------+----------+---------+----------+
|   |    |     |    |189/2/5 |     | 3856  |  F  |     |     |     |      |  -  |  -   |  -  |     |
|   +--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
|   |  4  | 1743  |  -  |189/2/6 |  -   | 4951  |  A  | 8451  | 8450  | Ionescu | CVC 456/ |  -  |  -   |  -  |     |
|   |    |     |    +--------+     +---------+---------+     |     | Gheorghe |15.12.2006 +---------+----------+---------+----------+
|   |    |     |    |189/2/7 |     | 3500  |  L  |     |     |     |      |  -  |  -   |  -  |     |
|   +--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
|   |  5  |  -  |  -  |189/2/8 |     | 7061  |  A  | 7061  | 7060  |Constantin| Proces- |  -  |  -   |  -  |     |
|   |    |     |    |    |     |     |     |     |     | Elena  | verbal de |     |     |     |     |
|   |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     | punere in |     |     |     |     |
|   |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     | posesie |     |     |     |     |
|   |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     | nr. ... |     |     |     |     |
+-----+--------+---------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+---------+----------+---------+----------+
|   | TOTAL SUPRAF.  |    |    |     | 46033 |     | 46033 | 46036 |                           |     |
|   |   TARLA    |    |    |     |     |     |     |     |                           |     |
+-----+------------------+--------+--------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------------------------------------------------+----------+
  Vizat comisia locala de fond funciar**)
   Presedinte,               OCPI (receptie)                Intocmit***)              Executant,**)
 ..................       .................................         .........................        .......................
                   Semnatura si parafa inspectorului         (numele angajatului OCPI)        (semnatura si stampila)
     Data
 ...................              Stampila O
 

 

Valabil doar insotit de planul parcelar receptionat.

___________

Paragraful a fost introdus prin punctul 4. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.

___________

*) Se va completa la receptia cadastrala.

___________

Nota a fost introdusa prin punctul 4. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.

**) In cazul in care planul parcelar este intocmit de o persoana fizica/juridica autorizata, la solicitarea autoritatilor locale, centrale sau a persoanelor interesate.

***) Doar in cazul in care procedura este demarata de OCPI.

****) Se va trece procesul-verbal de punere in posesie, in cazul in care nu s-a eliberat titlul de proprietate.

___________

Nota linie a fost introdusa prin punctul 4. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.

___________

Formularul a fost introdus prin punctul 4. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.

___________

Paragraful a fost introdus prin punctul 4. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.


ANEXA Nr. 22
la regulament

Catre

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .......................

Nr. de inregistrare .................../...../..../....


CERERE DE INFORMATII
pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii
numerelor cadastrale

Prin prezenta va rugam sa ne furnizati informatiile necesare intocmirii planului parcelar al tarlalei nr. ........./UAT............., in vederea atribuirii numerelor cadastrale imobilelor situate in aceasta tarla.

Planul parcelar va fi intocmit de:

[ ] persoana fizica/juridica autorizata, posesoare a certificatului de autorizare ..........., eliberat de ........................................... la data ........................, conform contractului .................... (se va indica numarul contractului incheiat).

Solicitam urmatoarele informatii:

[ ] plan cadastral la scara ................;

[ ] plan topografic la scara ..............;

[ ] ortofotoplan;

[ ] lista titlurilor de proprietate aflate in arhiva OCPI;

[ ] coordonate ale planurilor de amplasament si delimitare (PAD) receptionate, fisiere.cp,.dxf, copii ale planurilor de amplasament si delimitare pentru imobilele anterior receptionate;

[ ] ...................................................... .

Termenul de executie a documentatiei este de ....... zile, incepand cu data .................... .

 

Primar,                                Secretar,
.........................................                  ..............................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)                  (numele, prenumele, semnatura)
                        Executant,
                 .........................................
                (numele, prenumele, semnatura si stampila)
                   Data .........................
 

___________

ANEXA Nr. 22 a fost introdusa prin punctul 4. din Ordinul nr. 415/2009 incepand cu 23.10.2009.


ANEXA Nr. 23
la regulament

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobilului

2. Beneficiarul lucrarii: numele si prenumele sau denumirea, adresa ori sediul

3. Persoana fizica/juridica autorizata: numele si prenumele sau denumirea, numarul autorizatiei

4. Numarul lucrarii in registrul propriu

5. Obiectul lucrarii: scurta prezentare, cu datele de localizare si identificare a imobilului care face obiectul lucrarii. In cazul
imobilelor, terenuri cu constructii, se va face o scurta descriere generala a constructiei.

6. Scopul lucrarii: scurta prezentare a scopului in care se executa documentatia cadastrala (plan parcelar, prima inscriere,
actualizare, dezmembrare, comasare, apartamentare etc.)

7. Amplasamentul imobilului: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj

8. Operatiuni topo-cadastrale efectuate: prezentarea succinta a lucrarilor topografice si cadastrale efectuate in cadrul lucrarii: metodele si aparatura folosite la masuratori, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi si noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, masuratori* efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice si GPS (format digital/analogic)*, calculul suprafetelor (format digital/analogic)*, descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare (format digital/analogic)*, inventar de coordonate (format digital/analogic)* si alte descrieri necesare, in functie de specificul lucrarii etc.

___________

*) Se vor prezenta in format analogic (ca anexe) sau in format digital, in functie de tipul de documentatie.

9. Situatia juridica a imobilului (precizari din extrasul de carte funciara, unde e cazul, aspecte deosebite cu privire la proprietate si la sarcini sau prezentarea actului de proprietate detinut de proprietar, situatia titlurilor de proprietate etc.)

Data intocmirii ..........

Persoana fizica/juridica autorizata
...................................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila)

___________

ANEXA Nr. 23 a fost modificata prin punctul 20. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.


ANEXA Nr. 24
la regulament

 

   
  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara/Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara .....................
Nr. de inregistrare .........................
Ziua .... Luna ..... Anul ..................

 


DOCUMENTATIE CADASTRALA

Adresa imobilului:             
  Unitatea administrativ teritoriala:
  Localitatea/Sectorul Tipul arterei Denumirea arterei Nr. postal
             
  Bloc Scara Etaj Apartament Tarla Parcela
             

Tipul imobilului:

[ ] teren [ ] teren cu constructie [ ] condominiu [ ] unitate individuala

Proprietari:


......................................................................................................................................................................................
(numele, prenumele si CNP)

Persoana autorizata: .............................................................................................................................................

Autorizatie: seria ............ nr. .............................

Numar de ordine al documentatiei din registrul de evidenta a lucrarilor: ......................................................................

Serviciul achitat cu chitanta nr. ................./data ................/suma ................./cod serviciu .......................................

Numar de pagini documentatie: .........................................................

___________

ANEXA Nr. 24 a fost introdusa prin punctul 18. din Ordinul nr. 785/2011 incepand cu 09.07.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b