Norma tehnică

pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001

 

   1. Introducere
    Normele tehnice privind lucrarile de introducere a cadastrului general sunt elaborate de A.N.C.P.I. in baza atributiilor care ii revin pentru organizarea si realizarea cadastrului general in Romania potrivit Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    In conformitate cu prevederile legale masuratorile cadastrale se fac la nivel de parcela/corp de proprietate si au ca scop evidentierea imobilelor prin forma, dimensiune si atribute. Rolul normelor tehnice este acela de a prezenta succesiunea operatiunilor tehnice la introducerea cadastrului general, modul de organizare a lucrarilor, modul de intocmire si continutul documentatiilor tehnice rezultate, conditiile tehnice de calitate si modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor. Normele tehnice nu se refera la metodele de executie a lucrarilor, la instrumentele utilizate, la modul de prelucrare a datelor rezultate din masuratori, alegerea acestora fiind in responsabilitatea executantului, astfel incat sa indeplineasca conditiile de continut si de calitate cerute.
    Conditiile pentru realizarea retelelor geodezice de sprijin, de indesire si de ridicare, precum si structura si continutul bazei de date a cadastrului general sunt stabilite in normele tehnice specifice.
   2. Dispozitii generale
    Prezentele norme tehnice sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice care finanteaza, contracteaza, avizeaza, executa, verifica si receptioneaza lucrari de cadastru general.
    Titularii cadastrelor de specialitate trebuie sa isi elaboreze propriile metodologii, instructiuni, regulamente sau norme tehnice si sunt obligati ca la intocmirea acestora sa tina seama de prevederile prezentelor norme tehnice. Normele tehnice, instructiunile, regulamentele si metodologiile anterior aprobate de titularii cadastrelor de specialitate, vor fi revizuite conform prevederilor prezentelor norme tehnice si prezentate pentru avizare A.N.C.P.I.
   3. Retele geodezice
   3.1. Prevederi generale
   3.1.1. Materializarea punctelor din retelele geodezice de sprijin si din retelele de indesire si ridicare se face conform anexei nr. 9, avand marci conform anexei nr. 10.
    ___________
    Subpunctul 3.1.1. a fost modificat prin subpunctul 7.1. din Ordinul nr. 349/2004 incepand cu 18.11.2004.

 

   3.1.2. Coordonatele punctelor din retelele geodezice se calculeaza in Sistem de proiectie Stereografic 1970 si in Sistem de referinta Marea Neagra 1975.
   3.2. Reteaua geodezica de sprijin
   3.2.1. Reteaua geodezica de sprijin pentru executarea lucrarilor de cadastru general este formata din totalitatea punctelor determinate in sisteme unitare de referinta.
   3.3. Retea geodezica de indesire
   3.3.1. Reteaua geodezica de indesire se realizeaza astfel incat sa asigure densitatea de puncte necesare in zona de lucru si in zona limitrofa pentru executarea lucrarilor de introducere a cadastrului general.
   3.3.2. In configuratia retelei geodezice de indesire vor fi incluse cel putin 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin, astfel incat poligonul format sa incadreze toate punctele retelei de indesire.
   3.3.3. Reteaua geodezica de indesire si ridicare se executa prin metode cunoscute: triangulatie, trilateratie, triangulatie-trilateratie, retele de drumuiri poligonometrice sau tehnologii geodezice bazate pe inregistrari satelitare (Global Positioning System-GPS - sisteme globale de pozitionare). In cazul in care coordonatele punctelor sunt determinate prin tehnologie GPS, la proiectarea retelei se va tine seama de urmatoarele:
   - reteaua de indesire si ridicare trebuie sa se sprijine pe minimum 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin;
   - punctele de sprijin vor trebui sa fie uniform repartizate atat in interiorul retelei, cat si la marginea acesteia;
   - toate punctele noi vor fi determinate cu ajutorul a minimum 3 vectori;
   - se va prevedea determinarea punctelor de legatura dublu-stationate in sesiuni diferite. Numarul minim de sesiuni s intr-o retea cu p puncte si cu utilizarea a r receptoare se calculeaza cu relatia:
   
  (p-n)
s = ||||| pentru n >= 1
  (r-n)
    in care n este numarul punctelor de legatura intre sesiuni.
    Daca un punct este stationat de m ori, atunci numarul de sesiuni se calculeaza cu relatia:
   
  m x p
s = |||||
   r
   3.3.4. Retelele geodezice de indesire se compenseaza ca retele libere prin incadrarea in configuratia lor a cel putin 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin. Abaterea standard medie de determinare a punctelor retelei geodezice de indesire nu trebuie sa depaseasca ± 5 cm in pozitie planimetrica si se calculeaza cu relatia:
   
       !||||||||||||||||||
       §  n !     ¬
       § ____ §     §
       § \  §Q  + Q  §
 s = s \   § /  § xx  yy §
 r  0 \  § |||| §  i   i§
     \  § i=1 ¡     ±
      \ §||||||||||||||||||,
      \§    2n
    in care:
    n = numarul de puncte din retea;
    Q(xx), Q(yy) = elementele de pe diagonala principala a matricii cofactorilor (coeficientilor de pondere) a necunoscutelor, corespunzatoare coordonatelor X si, respectiv, Y ale punctului i;
   s(0) = abaterea standard a unitatii de pondere.
   3.3.5. Dupa compensarea ca retea libera se vor determina coordonatele plane ale punctelor retelei de indesire si ridicare in Sistemul de proiectie Stereografic 1970 printr-o transformare Helmert cu ajutorul a minimum 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin.
   3.3.6. Punctele din reteaua de indesire trebuie sa asigure o densitate de 1 punct/5 km2 in extravilan si 1 punct/km2 in intravilan.
   3.4. Retea geodezica de ridicare
   3.4.1. Retelele geodezice de ridicare sunt create in scopul asigurarii numarului de puncte necesare masuratorilor topografice si cadastrale de detaliu. Punctele retelelor geodezice de ridicare sunt determinate prin intersectii inainte, retrointersectii, intersectii combinate, drumuiri poligonometrice, tehnologie GPS, utilizandu-se puncte din reteaua geodezica de sprijin si de indesire.
   3.4.2. Densitatea unei retele geodezice de ridicare se stabileste in raport cu suprafata pe care se executa lucrarile si cu scopul acestora. Retelele geodezice de ridicare se proiecteaza astfel incat sa se asigure determinarea punctelor care delimiteaza unitatile administrativ-teritoriale si intravilanele, precum si a celor care definesc parcelele/corpurile de proprietate. Se va asigura o densitate de cel putin 1 punct/km2 in zona de ses, 1 punct/2 km2 in zone colinare si 1 punct/5 km2 in zone de munte.
   3.4.3. Materializarea pe teren se va face cu o densitate impusa de configuratia terenului si densitatea detaliilor (in principal limite de proprietate). Materializarea se va face, dupa natura solului, cu borne, repere si marci standardizate. In intravilan, in zonele asfaltate sau betonate, materializarea se poate face si cu picheti metalici cu diametrul de 25 mm si cu lungimea de 15 cm, batuti la nivelul solului, asigurand o densitate a punctelor de minimum 4 puncte/km2. Din fiecare punct materializat se vor asigura vizibilitati catre cel putin alte doua puncte din reteaua geodezica de indesire si ridicare sau din reteaua geodezica de sprijin.
   3.4.4. Indiferent de instrumentele si procedeele tehnice utilizate la executarea masuratorilor, reteaua geodezica de ridicare se compenseaza ca retea constransa pe punctele retelelor de sprijin si de indesire. Abaterea standard de determinare a unui punct nu trebuie sa depaseasca: ± 10 cm in intravilan, iar in extravilan ± 20 cm in zone de ses, ± 30 cm in zone colinare, ± 50 cm in zone de munte. Aceasta se calculeaza cu relatiile:
   
     !||||
S = S \ §Q
 X  0 \ § xx
     \§  i
     !||||
S = S \ §Q
 Y  0 \ § yy
     \§  i
   3.4.5. Documentatia tehnica intocmita dupa executarea retelelor geodezice de sprijin, indesire si ridicare, supusa operatiunilor de receptie, va cuprinde:
   - memoriul tehnic cuprinzand descrierea generala a lucrarii, metode de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea datelor (softul folosit, metoda de compensare a retelei, abaterile standard, elipsa erorilor pentru fiecare punct geodezic nou-determinat), preciziile obtinute etc.;
   - schema dispunerii punctelor vechi si noi, cu marcarea vizibilitatilor (schita vizelor);
   - schema masuratorilor efectuate (schita vizelor);
   - fisiere ASCII pe suport magnetic, cu datele rezultate din masuratorile de teren (denumirea/numarul punctului de statie, denumirile/numerele punctelor vizate, directii masurate, distante masurate);
   - descrierile topografice (anexa nr. 8) si schitele de reperaj pentru punctele vechi si noi;
   - inventar de coordonate, inclusiv pe suport magnetic (fisier ASCII conform modelului prezentat in anexa nr. 15);
   -tabel din care sa reiasa diferentele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I, II, III, IV) si coordonatele noi ale acelorasi puncte, rezultate in urma compensarii retelei.
   4. Delimitarea cadastrala a unitatilor administrativ-teritoriale
   4.1. Prevederi generale
   4.1.1. Delimitarea cadastrala a unitatilor administrativ-teritoriale reprezinta operatiunea de baza prin care se identifica, se masoara la teren si se oficializeaza limitele unitatilor administrativ-teritoriale, continand punctele de frangere si traseele hotarului unei unitati administrativ-teritoriale, precum si limitele intravilanelor din respectiva unitate administrativ-teritoriala. Aceasta lucrare se executa obligatoriu inaintea inceperii lucrarilor de introducere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritoriala.
    Stabilirea liniei de hotar si a denumirilor unitatilor administrativ-teritoriale se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania, republicata, cu modificarile ulterioare. Limitele intravilanelor se stabilesc conform planurilor urbanistice generale intocmite si aprobate potrivit prevederilor legale. In cazurile in care nu s-au aprobat planuri urbanistice generale, limitele intravilanelor vor fi cele existente la 1 ianuarie 1990, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
   4.2. Operatiuni de delimitare
   4.2.1. Pentru realizarea delimitarilor cadastrale se vor executa urmatoarele:
   a) constituirea comisiei de delimitare, denumita in continuare comisie, si aprobarea componentei acesteia, prin ordin al prefectului;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin litera d) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   b) parcurgerea la teren a traseului hotarului teritoriului unitatii administrative si stabilirea punctelor de hotar care vor fi materializate;
   c) materializarea punctelor de hotar cu borne de suprafata utilizate pentru punctele de triangulatie de ordinul V si cu borne subterane tip 2, conform anexei nr. 9. Marcile pentru bornele de suprafata se inscriptioneaza conform anexei nr. 10.
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin subpunctul 7.2. din Ordinul nr. 349/2004 incepand cu 18.11.2004.

 

   d) executarea masuratorilor pentru determinarea coordonatelor punctelor de hotar;
   e) calculul coordonatelor punctelor de hotar;
   f) intocmirea actelor de confirmare cu acordul membrilor comisiei de delimitare si al delegatilor unitatilor administrativ-teritoriale vecine (anexa nr. 13);
    ___________
    Litera f) a fost modificata prin litera d) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   g) intocmirea dosarului de delimitare cadastrala si marcarea hotarelor administrative.
   4.2.2. Comisia de delimitare a limitelor comunelor, oraselor sau municipiilor de pe raza administrativa a unui judet are urmatoarea componenta:
   - reprezentantul institutiei prefectului, in calitate de presedinte al comisiei;
   - primarii comunelor, oraselor sau municipiilor implicate;
   - reprezentantul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara din cadrul judetului;
   - reprezentantii aparatelor de specialitate ale primarilor din unitatile administrativ-teritoriale;
   - reprezentanti ai Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, daca hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o padure ori este limitrof acesteia;
   - reprezentantii Administratiei Nationale " Apele Romane", daca hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apa, lac ori mare teritoriala;
   - reprezentantul Politiei de Frontiera Romane, daca hotarul este si frontiera de stat;
   - secretarii comunelor, oraselor sau municipiilor implicate, care vor asigura si secretariatul comisiei.
    ___________
    Subpunctul 4.2.2. a fost modificat prin punctul 1. din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.3. Inaintea inceperii lucrarilor de delimitare cadastrala delegatul O.C.P.I. impreuna cu primarul procedeaza la convocarea comisiei, care are obligatia sa studieze (inainte de parcurgerea terenului) intreaga documentatie existenta referitoare la ultima delimitare cadastrala.
    ___________
    Subpunctul 4.2.3. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.4. Consiliul local care doreste sa isi delimiteze teritoriul va comunica in scris (anexa nr. 11), cu aviz de confirmare, consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale vecine, cu minimum 15 zile inainte, data, ora si locul de intalnire pentru a proceda la operatiunea de delimitare cadastrala. Consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale vecine este obligat sa isi delege membrii comisiei care vor participa la stabilirea hotarului.
   4.2.5. Cand o parte din hotarul unitatii administrativ-teritoriale care se delimiteaza se afla la limita de judet, comisia de delimitare va fi constituita prin ordin comun al prefectilor judetelor implicate. Consiliul local care isi delimiteaza teritoriul si O.C.P.I. vor informa in scris (anexa nr. 12) prefectura judetului vecin, respectiv O.C.P.I. din judetul vecin, despre operatiunea de delimitare cadastrala cu minimum 15 zile inainte de data stabilita pentru delimitarea cadastrala. Acestia sunt obligati sa isi trimita delegatii, membri ai comisiei, la data, ora si locul comunicate.
    ___________
    Subpunctul 4.2.5. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.51. Comisia de delimitare pentru unitatile administrativ teritoriale aflate pe limita de judet are urmatoarea componenta:
   - reprezentantii institutiilor prefectului judetelor implicate, in calitate de copresedinti ai comisiei;
   - reprezentantii oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara din cadrul judetelor implicate;
   - reprezentantii compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judetene implicate;
   - primarii comunelor, oraselor sau municipiilor situate pe linia de hotar a judetului;
   - reprezentantii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, daca hotarul sau tronsonul de hotar trece printr-o padure ori este limitrof acesteia;
   - reprezentantii Administratiei Nationale " Apele Romane", daca hotarul sau tronsonul de hotar trece de-a lungul unui curs de apa, lac ori mare teritoriala;
   - reprezentantul Politiei de Frontiera Romane, daca hotarul este si frontiera de stat;
   - secretarii judetelor implicate, care vor asigura si secretariatul comisiei.
    ___________
    Subpunctul 4.2.51. a fost introdus prin punctul 2. din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.6. In cazul in care delegatii consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale vecine, ai judetului vecin sau ai O.C.P.I. vecin, dupa caz, nu se prezinta la termenul stabilit, delimitarea cadastrala a hotarului se va face in lipsa acestora, iar in procesul-verbal si in schita de delimitare se vor face mentiuni in legatura cu aceasta.
    ___________
    Subpunctul 4.2.6. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.7. Operatiunea de delimitare cadastrala pe teren a liniei de hotar incepe, de regula, dintr-un punct de trei sau mai multe hotare, identificandu-se traseul pana la urmatorul punct format din intersectia mai multor hotare. Identificarea pe teren a liniei de hotar se face cu schita din dosarul ultimei delimitari cadastrale. In lipsa schitei mentionate stabilirea liniei de hotar se face de catre membrii comisiei si se evidentiaza, la fata locului, pe hartile si planurile topografice existente. Reprezentantii executantului lucrarilor, convocati prin grija O.C.P.I., participa in mod obligatoriu la operatiunile de stabilire a punctelor liniilor de hotar si a punctelor care vor fi materializate.
    ___________
    Subpunctul 4.2.7. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.8. In cazul in care unele segmente si puncte de hotar stabilite anterior (existente pe schita veche de delimitare) au suferit modificari, pe noua schita vor fi facute mentiunile corespunzatoare. Numerotarea punctelor de hotar incepe cu numarul 101 din punctul de intersectie a trei sau mai multe hotare situate in partea de nord sau nord-vest si continua in sens orar.
   4.2.9. In cazul existentei unor delimitari cadastrale facute anterior se vor inlocui numerele vechi ale punctelor de hotar cu numere noi, fara a se dubla numerele. Pe segmentele de hotar comune pentru doua unitati administrativ-teritoriale delimitate numerele vechi ale punctelor de hotar din teritoriul unitatii administrativ-teritoriale vecine vor fi scrise in paranteza.
   4.2.10. Pentru toate punctele de hotar materializate (vechi sau noi) se vor intocmi schite de reperaj si descrieri topografice (anexa nr. 8). Se vor culege date asupra terenurilor traversate de tronsoanele liniilor de hotar (categoriile de folosinta, destinatia terenurilor si proprietarii) si se vor consemna in procesul-verbal de delimitare cadastrala.
   4.2.11. Daca linia de hotar este si linie de frontiera a tarii, coordonatele punctelor de hotar se preiau, in mod obligatoriu, de la Centrul National de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Teledectie. Linia de frontiera a tarii se avizeaza la Comandamentul National al Granicerilor.
    ___________
    Subpunctul 4.2.11. a fost modificat prin litera c) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.12. Cu ocazia parcurgerii terenului se va face descrierea starii marcajelor atat pentru vechile puncte de hotar (care se mentin), cat si pentru noile puncte care trebuie materializate cu borne.
   4.2.13. Punctele care se borneaza sunt:
   - punctele de intersectie ale liniilor de hotar (puncte de 3 sau mai multe hotare);
   - unele puncte de schimbare a aliniamentelor pe traseul hotarului alese astfel incat sa permita, la nevoie, reconstituirea exacta a traseului hotarului. Pe tronsoanele de hotar, in aliniament, mai lungi de 3 km, bornele se planteaza la distante de aproximativ 2 km;
   - punctele de intersectie a hotarului cu ape curgatoare, cai ferate, sosele se vor borna numai pe o parte a acestor detalii liniare, iar pe partea opusa se vor marca prin stalpi de lemn cu diametrul de 10 cm si lungimea de 70 cm, protejati cu movile de pamant.
   4.2.14. In cazurile in care punctele de schimbare a aliniamentelor (de frangere) sau de intersectie a hotarelor care trebuie bornate se afla in locuri improprii bornarii (balta, mlastina, cariera etc.), se vor planta in apropierea lor borne martor din care se vor determina coordonatele punctelor de hotar.
   4.2.15. Daca hotarul traverseaza in linie dreapta o padure compacta, o pasune, o faneata sau un lac, se vor borna punctele de intersectie a liniei de hotar cu limita suprafetelor acestor categorii de folosinta (in aceste cazuri linia de hotar este o linie dreapta imaginara). Daca linia de hotar care traverseaza padurea este o linie franta sau sinuoasa, se vor materializa si se vor determina coordonate la punctele care definesc respectiva linie de hotar.
    ___________
    Subpunctul 4.2.15. a fost modificat prin punctul 3. din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.16. Daca hotarul este format de talvegul unei ape curgatoare se vor borna numai punctele de intersectie a liniei de hotar cu traseul apei pe partea dinspre teritoriul care se delimiteaza, indiferent de lungimea tronsonului. Daca firul apei are un traseu sinuos, la lucrarile de delimitare se vor determina coordonate la punctele intermediare care definesc acest traseu. Punctele intermediare se materializeaza la intervale de 200-1.000 m cu stalpi de lemn cu lungimea de 70 cm si diametrul de 20 cm, protejati cu movile de pamant. In cazul apelor curgatoare interioare hotarul se stabileste pe talvegul firului de curgere a apei, iar in cazul albiilor secate, hotarul se stabileste la jumatatea albiei minore. Coordonatele punctelor intermediare vor fi utilizate la calculul suprafetei unitatii administrativ-teritoriale.
   4.2.17. Daca unitatea administrativ-teritoriala este marginita de drumuri, cai ferate, diguri, canale, linia de hotar se stabileste pe una dintre laturile acestora, astfel incat acestea sa fie cuprinse in intregime in suprafata unei unitati administrativ-teritoriale. In cazul traseelor frante ori sinuoase se vor determina coordonate la puncte intermediare care definesc aceste trasee. Coordonatele punctelor intermediare vor fi utilizate la calculul suprafetei unitatii administrativ-teritoriale.
   4.2.18. Pe raurile de frontiera ale tarii si pe fluviul Dunarea coordonatele punctelor de hotar vor fi cele preluate de la Centrul National de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Teledetectie. Pe fluviul Dunarea, pe portiunea in care ambele maluri se afla pe teritoriul Romaniei, punctele de hotar intre doua teritorii se stabilesc de comun acord de catre consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Coordonatele punctelor de hotar se determina prin digitizare pe planuri topografice la scara 1:10.000 sau 1:5.000, actualizate.
    ___________
    Subpunctul 4.2.18. a fost modificat prin litera c) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.19. La Marea Neagra hotarele se stabilesc pe linia care separa uscatul de apa, la data masuratorilor.
   4.2.20. In cazurile in care exista neintelegeri intre vecini la stabilirea liniei de hotar si membrii comisiei nu pot rezolva neintelegerile, litigiul se consemneaza in documentele de delimitare cadastrala, astfel:
   a) pe schita generala a hotarului administrativ si pe schita cu portiunea de hotar in litigiu se consemneaza ambele variante;
   b) suprafata in litigiu se va calcula din coordonatele punctelor de pe contur, care se vor stabili in prezenta membrilor comisiei de delimitare;
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin litera d) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   c) unele puncte caracteristice de pe conturul suprafetei in litigiu se vor materializa cu stalpi de lemn cu lungimea de 50 cm si diametrul de 10 cm si vor avea o alta numerotare decat restul punctelor de hotar;
   d) pana la rezolvarea litigiului suprafata disputata va fi inclusa in suprafata calculata a teritoriului nominalizat de O.C.P.I.;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   e) in procesul-verbal de delimitare cadastrala se vor mentiona argumentele celor doua parti si se vor anexa copii de pe actele detinute, daca acestea exista;
   f) dupa solutionarea litigiului se reface documentatia cadastrala si se vor materializa cu borne punctele de hotar de pe varianta acceptata.
   4.2.21. Materializarea punctelor hotarului administrativ se realizeaza prin grija executantului lucrarilor de delimitare cadastrala.
   4.2.22. Coordonatele X, Y, Z ale punctelor de hotar se calculeaza in Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in Sistemul de referinta Marea Neagra 1975. Precizia de determinare a coordonatelor este similara cu cea a punctelor din retelele geodezice de ridicare.
   4.2.23. Operatiunile de delimitare a intravilanelor constau in:
   a) constituirea comisiei de delimitare a intravilanului;
   b) parcurgerea pe teren a limitei intravilanului, conform planului urbanistic general aprobat, si stabilirea punctelor care se vor materializa;
   c) materializarea punctelor;
   d) executarea operatiunilor de teren si de birou pentru determinarea coordonatelor punctelor;
   e) intocmirea procesului-verbal de delimitare cadastrala a intravilanului, cu acordul si cu semnaturile membrilor comisiei (anexa nr. 3);
   f) intocmirea dosarului de delimitare cadastrala.
   4.2.24. Comisia de delimitare a limitelor intravilanelor, numita prin ordin al prefectului, este formata din primarul si secretarul consiliului local, delegatul O.C.P.I. si delegatul organului abilitat in probleme de urbanism si amenajarea teritoriului.
    ___________
    Subpunctul 4.2.24. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.2.25. Convocarea membrilor comisiei se face prin grija secretarului primariei la data si ora stabilite de primar.
   4.2.26. Limita intravilanului se materializeaza cu borne inscriptionate conform reglementarilor in vigoare (anexele nr. 9 si nr. 10). Punctele materializate vor asigura o densitate de minimum 2 pct./km.
    ___________
    Subpunctul 4.2.26. a fost modificat prin subpunctul 7.3. din Ordinul nr. 349/2004 incepand cu 18.11.2004.

 

   4.2.27. Punctele materializate pe limita intravilanului, precum si cele reprezentate prin detalii stabile se numeroteaza incepand de la 1001, in sens orar, incepand cu un punct din partea de nord-vest. Daca limita intravilanului a fost materializata cu ocazia intocmirii Planului urbanistic general (aprobat potrivit legii), vor fi determinate coordonatele punctelor materializate.
   4.2.28. Pentru toate punctele materializate se vor intocmi schite de reperaj si descrieri topografice (anexa nr. 8).
   4.2.29. Pentru toate punctele geodezice utilizate si pentru punctele de hotar si limita de intravilan, materializate, se vor intocmi procese-verbale de predare, conform modelului prezentat in anexa nr. 14.
   4.3. Documentatii tehnice
   4.3.1. La terminarea lucrarilor de delimitare cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale se intocmeste, in vederea realizarii receptiei, "dosarul de delimitare", care trebuie sa cuprinda urmatoarele piese:
   - memoriul tehnic;
   - schita generala a hotarului unitatii administrativ-teritoriale;
   - schitele segmentelor de hotar cuprinse intre doua puncte de trei sau mai multe hotare, cu acordul si semnaturile membrilor comisiei de delimitare;
   - dosarul de verificare a lucrarilor de delimitare, intocmit potrivit regulamentelor aprobate de A.N.C.P.I.;
    ___________
    Linia a fost modificata prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   - schitele de reperaj ale tuturor punctelor materializate;
   - descrierile topografice ale tuturor punctelor materializate (anexa nr. 8);
   - inventarul de coordonate pentru toate punctele de hotar (materializate si nematerializate);
   - inventar de coordonate pentru toate punctele materializate, pe suport magnetic (fisier ASCII conform modelului prezentat in anexa nr. 15);
   - date rezultate din masuratorile de teren si prelucrarile acestora, pe suport magnetic - fisier ASCII (denumire/numarul punctului de statie, denumire/numerele punctelor vizate, directii masurate, distante masurate, calcule, tolerante, erori);
   - schema masuratorilor efectuate (schita vizelor);
   - suprafata teritoriului calculata din coordonatele tuturor punctelor de hotar;
   - procesul-verbal de delimitare cadastrala, cu descrierea tronsoanelor de hotar corespunzatoare fiecarei unitati administrativ-teritoriale vecine, cu semnaturile membrilor comisiei de delimitare (anexa nr. 13);
   - copii de pe scrisorile de convocare trimise consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale vecine si, dupa caz, prefecturilor si O.C.P.I. vecine.
    ___________
    Linia a fost modificata prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.3.2. Schita generala a hotarului administrativ, insotita de o descriere a traseului hotarului, se intocmeste pe copii extrase de pe hartile topografice, la scarile 1:25.000 sau 1:50.000, astfel ca, in functie de marimea teritoriului, schita sa fie pe o singura plansa. Schita generala contine reprezentarea urmatoarelor detalii:
   - reteaua hidrografica formata din apele curgatoare si statatoare, canalele si digurile principale;
   - perimetrele intravilanelor si denumirile acestora;
   - pozitia si numerotarea punctelor materializate si a punctelor de 3 sau mai multe hotare;
   - traseul liniei de hotar, marcat prin semne conventionale;
   - denumirea teritoriilor vecine.
   4.3.3. Pentru segmentele care constituie si hotar de judet este necesar acordul prefecturilor si al O.C.P.I. din cele doua judete limitrofe si, respectiv, parafa prefecturii, semnatura prefectului, semnatura si parafa presedintelui consiliului judetean, aplicate pe schita in dreptul portiunii de hotar.
    ___________
    Subpunctul 4.3.3. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.3.4. Dosarul de delimitare cadastrala se intocmeste in trei exemplare: un exemplar se depune la O.C.P.I., un exemplar la consiliul local si un exemplar la consiliul judetean. Pentru portiunile de hotar cu unitati administrativ-teritoriale vecine se intocmesc dosare cu schita tronsonului de hotar, cu pozitia si numerotarea punctelor de hotar. La fiecare consiliu local al unitatilor administrativ-teritoriale vecine se transmite, prin grija O.C.P.I., un dosar cuprinzand schita portiunii comune de hotar si inventarul de coordonate al punctelor de hotar pe tronsonul respectiv.
    ___________
    Subpunctul 4.3.4. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.3.5. Pentru fiecare intravilan se intocmeste un dosar de delimitare cadastrala care contine:
   - schita generala a limitei intravilanului, la o scara convenabila (1:5.000, 1:10.000, 1:15.000), cu numerotarea punctelor, denumirea intravilanului, reteaua generala de drumuri/strazi, hidrografia. Pentru cazurile deosebite se pot prezenta si detalii la scari mai mari;
   - schite cu segmentele de pe limita intravilanului, la scara 1:2.000, cu numerotarea tuturor punctelor;
   - memoriu tehnic;
   - dosarul de verificare a lucrarilor de delimitare a intravilanului, intocmit potrivit regulamentelor aprobate de A.N.C.P.I.;
    ___________
    Linia a fost modificata prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   - schite de reperaj si descrierile topografice ale punctelor materializate;
   - procesul-verbal de delimitare, cu acordul si semnaturile membrilor comisiei judetene si ai O.C.P.I. din cele doua judete;
    ___________
    Linia a fost modificata prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   - inventar de coordonate pentru toate punctele de pe limita intravilanului (materializate si nematerializate);
   - inventar de coordonate pentru toate punctele materializate, pe suport magnetic (fisier ASCII conform modelului prezentat in anexa nr. 15);
   - schema masuratorilor efectuate;
   - copii de pe scrisorile de incunostintare trimise delegatului organului abilitat in probleme de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor locale si, dupa caz, al comisiilor judetene sau prefecturilor;
   - suprafata intravilanului calculata din coordonatele punctelor de pe limita intravilanului.
   4.3.6. Dosarul de delimitare cadastrala al intravilanului se intocmeste in trei exemplare: un exemplar se preda la consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale, un exemplar la O.C.P.I. si un exemplar la organul abilitat in probleme de urbanism si amenajarea teritoriului.
    ___________
    Subpunctul 4.3.6. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   4.3.7. Dupa stabilirea limitelor unitatilor administrativ-teritoriale de catre comisiile numite in acest scop prin ordinele prefectilor, Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, va propune actul normativ de promovare a hartii in format digital cu limitele administrativ-teritoriale ale Romaniei.
    ___________
    Subpunctul 4.3.7. a fost introdus prin punctul 4. din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   5. Lucrari de introducere a cadastrului general
   5.1. Proiectul tehnic de ansamblu
   5.1.1. Scopul proiectului tehnic de ansamblu, intocmit de executantul lucrarii, este de a furniza datele principale necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice de executie, stabilirea solutiilor tehnice si pentru estimarea cantitatilor si valorilor pe categorii de lucrari.
   5.1.2. In cazul unor lucrari de actualizare de mica complexitate la care nu sunt necesare analize ale lucrarilor vechi, iar executia noilor lucrari nu implica studierea mai multor solutii, se poate trece direct la proiectul tehnic de executie, cu aprobarea O.C.P.I. sau, dupa caz, a A.N.C.P.I.
   5.1.3. Intocmirea proiectului tehnic de ansamblu este obligatorie pentru lucrarile care se executa pe unitati administrativ-teritoriale intregi sau pe portiuni de cel putin jumatate din suprafata acestora.
   5.1.4. Proiectul tehnic de ansamblu cuprinde urmatoarele parti principale:
   a) constatarile si concluziile in urma analizarii documentatiilor existente, din punct de vedere cantitativ, calitativ si al gradului de actualitate;
   b) prezentarea solutiilor tehnice de baza pentru executarea lucrarilor de introducere sau intretinere a cadastrului general;
   c) calcule estimative pentru volumul de lucrari, forta de munca necesara pentru executarea lucrarilor la termenele programate pe etape, necesarul de fonduri, mijloace tehnice si materiale;
   d) memoriul justificativ.
   5.1.5. Pentru urmarirea realizarii lucrarilor se intocmeste graficul programarii calendaristice a desfasurarii pe etape de executie a acestora.
   5.1.6. Proiectul tehnic de ansamblu se avizeaza de Comisia de avizare a O.C.P.I., numita prin decizie a directorului general. Prevederile proiectului tehnic de ansamblu sunt obligatorii la intocmirea proiectului tehnic de executie.
    ___________
    Subpunctul 5.1.6. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.
    ___________
    Subpunctul 5.1.2. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   5.2. Proiectul tehnic de executie
   5.2.1. Proiectul tehnic de executie constituie documentatia care sta la baza justificarii solutiilor tehnice alese si a cuantificarii volumelor de lucrari pe etape si tipuri, precum si estimarea fondurilor necesare. La elaborarea proiectului executantul va respecta prevederile prezentelor norme tehnice, precum si precizarile de ordin tehnic si financiar din proiectul tehnic de ansamblu si din caietul de sarcini.
   5.2.2. Proiectul tehnic de executie cuprinde urmatoarele parti principale:
   a) prevederile din proiectul tehnic de ansamblu referitoare la lucrarile care trebuie sa faca obiectul proiectului tehnic de executie;
   b) concluziile in urma recunoasterii facute la teren;
   c) studiul asupra posibilitatilor de utilizare a documentatiilor si produselor cartografice si cadastrale existente in zona;
   d) posibilitatile de recuperare, integrare si utilizare a datelor si documentelor provenite in urma aplicarii legilor proprietatii si a receptiei lucrarilor;
   e) solutiile proiectate prezentate pe scheme grafice pentru ansamblul teritoriului sau pentru unitatile administrativ-teritoriale si pentru fiecare intravilan, cuprinzand:
   - punctele retelei de sprijin;
   - determinarea coordonatelor punctelor pe hotarul unitatii administrativ-teritoriale si pe limita intravilanelor;
   - punctele sau traseele retelelor de intretinere si ridicare pentru extravilan si intravilan;
   - delimitarea zonelor pe categorii de planuri cadastrale sau topografice existente (dupa anii de intocmire sau ultima actualizare, dupa scara, dupa felul materialului-suport pe care este facuta imprimarea si dupa metoda de intocmire);
   f) devizul estimativ pentru fiecare categorie de lucrari (retele geodezice, conversia planurilor in format digital, masuratori de detaliu pentru actualizarea sau realizarea hartilor si planurilor, intocmirea registrelor cadastrale etc.);
   g) memoriul tehnic.
   5.3. Lucrari de cadastru general prin utilizarea de planuri si harti vechi
   5.3.1. Inainte de inceperea lucrarilor de introducere a cadastrului general O.C.P.I. are obligatia sa analizeze si sa pregateasca intreaga documentatie topografica si cadastrala existenta pe unitatea administrativ-teritoriala.
    ___________
    Subpunctul 5.3.1. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   5.3.2. Criteriile de baza pentru analizarea continutului planurilor si hartilor existente, mentionate mai sus, in vederea utilizarii lor la introducerea si intretinerea cadastrului general intr-o unitate administrativ-teritoriala, sunt:
   - procentul de modificari ale continutului cadastral, raportat la continutul general pe unitatea de suprafata (km2);
   - calitatea suportului planurilor si hartilor;
   - lizibilitatea planurilor si hartilor si gradul de uzura si degradare a acestora;
   5.3.3. Procentul de modificari ale continutului planurilor si hartilor constituie criteriul de baza fata de celelalte criterii mentionate mai sus. Procentul de modificari se stabileste prin confruntarea planurilor si hartilor cu situatia din teren.
   5.3.4. Concluziile rezultate in urma analizei vor fi mentionate in caietul de sarcini referitor la lucrarile de introducere a cadastrului general. Rezultatele analizei facute asupra continutului planurilor si hartilor, precum si documentatia topografica si cadastrala existenta vor fi puse la dispozitie executantului lucrarilor.
   5.3.5. Confruntarea din teren a planurilor cadastrale sau topografice existente se face pe diferite zone din unitatea administrativ-teritoriala pentru cel putin 75% din suprafata acesteia.
   5.3.6. In cadrul operatiunii de confruntare cu situatia din teren se verifica existenta si starea punctelor geodezice din reteaua de referinta, din extravilan si din intravilanele componente ale unitatii administrativ-teritoriale. Pe copiile planurilor si hartilor existente, alese pentru confruntare, se vor nota zonele cu modificari constatate "din vedere" asupra imobilelor, categoriilor de folosinta si detaliilor liniare si se vor estima in procente, in functie de suprafata afectata.
   5.3.7. Dupa determinarea procentului mediu de modificari in continutul planurilor si hartilor se va stabili solutia care trebuie adoptata pentru asigurarea bazei cartografice necesare la lucrarile de introducere si intretinere a cadastrului general: actualizarea planurilor si hartilor existente sau a planurilor si hartilor noi.
   5.3.8. O.C.P.I. va pune la dispozitie executantului lucrarilor documentele cadastrale existente in zona de lucru, fie sub forma analogica (pe suport hartie, material plastic transparent, baza tare), fie sub forma digitala, daca exista plan digital.
    ___________
    Subpunctul 5.3.8. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   5.3.9. La incheierea lucrarii executantul este obligat sa predea O.C.P.I. documentele primite.
    Inainte de operarea modificarilor pentru actualizarea planurilor cadastrale existente, acestea se transforma, de catre executantul lucrarilor, in forma digitala prin digitizare sau scanare/vectorizare.
    Parametrii de scanare si structura datelor predate vor fi mentionate in caietul de sarcini referitor la lucrarile de introducere a cadastrului general.
    Modificarile constatate in urma lucrarilor de actualizare vor fi facute direct pe planul digital obtinut. Planurile cadastrale noi se realizeaza in forma digitala si constituie baza de date grafice; datele si informatiile referitoare la imobile si proprietari constituie baza de date textuale. Structura bazei de date grafice si a bazei de date textuale si legaturile dintre acestea se stabilesc prin instructiuni specifice.
    ___________
    Subpunctul 5.3.9. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   5.3.10. La introducerea lucrarilor de cadastru general recuperarea, integrarea sau utilizarea datelor si documentelor rezultate in urma aplicarii legilor proprietatii se va realiza de executantul lucrarii numai daca acestea corespund din punct de vedere al calitatii si respecta prevederile din prezentele norme tehnice.
   5.3.11. Datele si informatiile continute in documentatiile tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii vor fi preluate si vor face parte din lucrarea de introducere a cadastrului general.
   5.3.12. Pentru actualizarea planului cadastral existent se parcurge obligatoriu fiecare imobil din intravilan si din extravilan, realizandu-se operatiunile de teren si de birou pentru determinarea elementelor necesare actualizarii acestuia, astfel:
   a) in extravilan:
   - masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor care definesc sectoarele cadastrale sau ale grupurilor de parcele izolate;
   - masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor de pe contururile parcelelor/corpurilor de proprietate;
   - intocmirea schitelor de teren pentru sectoarele cadastrale sau grupele de parcele izolate;
   b) in intravilan:
   - masuratori pentru determinarea coordonatelor punctelor de pe contururile corpurilor de proprietate;
   - masuratori expeditive pentru delimitarea parcelelor din interiorul corpurilor de proprietate;
   - masuratori pentru pozitionarea constructiilor cu caracter permanent, nou-aparute;
   - intocmirea schitei pentru fiecare corp de proprietate.
   5.3.13. In interiorul corpurilor de proprietate se vor reprezenta numai parcelele care au categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 m2 in intravilan si mai mare de 300 m2 in extravilan si numai constructiile cu caracter permanent. Parcelele cu suprafete mai mici decat cele de mai sus vor fi incluse in parcelele adiacente ale aceluiasi proprietar.
   5.3.14. Latimea strazilor, drumurilor comunale si ulitelor se stabileste intre limitele corpurilor de proprietate. Pe planul cadastral nu se reprezinta partea carosabila, trotuarele, santurile, acostamentele, zonele de parcare si de refugiu, zonele verzi etc. Detaliile liniare (drumuri, strazi, ulite, cai ferate, diguri, ape etc.) constituie corpuri de proprietate independente si se inregistreaza ca atare.
   5.3.15. Concomitent cu efectuarea operatiunilor de actualizare sau de realizare a planului cadastral, pentru fiecare parcela/corp de proprietate se culeg si datele de identificare a proprietarului sau detinatorului legal, categoriile de folosinta a parcelelor si modul de detinere (exclusiv sau in indiviziune).
   5.3.16. La nivelul fiecarui corp de proprietate din intravilan se vor intocmi:
   a) schita cadastrala a corpului de proprietate. Pe schita se figureaza perimetrul, parcelele din interior, categoriile de folosinta a parcelelor si cladirile cu caracter parmanent. Pe schita se scriu, de asemenea, numele si prenumele proprietarului (cu initiala tatalui), adresa corpului de proprietate, adresa de domiciliu a proprietarului (in cazul in care proprietarul are alt domiciliu), vecinii si cu o sageata se indica directia nord. Schitele cadastrale vor fi grupate pe sectoare cadastrale;
   b) fisa corpului de proprietate, care constituie documentul de baza in care se inscriu datele cadastrale care se introduc in baza de date a cadastrului general.
    Dupa incheierea lucrarilor la nivelul intravilanului fiecare fisa a corpului de proprietate (anexa nr. 1) se completeaza cu numarul cadastral definitiv, cu suprafetele calculate ale parcelelor si suprafata corpului de proprietate.
   5.3.17. Documentele care se intocmesc in extravilan sunt:
   a) schita cadastrala, pe grupe de parcele, in cazul terenurilor agricole si silvice, pe trupuri de padure sau pe corpuri de proprietate ale marilor detinatori (ferme, exploatatii agricole, triaje si depouri, aeroporturi, lacuri, exploatari miniere, cariere etc.);
   b) fisa corpului de proprietate (anexa nr. 1).
   5.3.18. Conditiile de precizie pentru determinarea coordonatelor punctelor de detaliu sunt urmatoarele:
   - in intravilan: ± 10 cm pentru punctele de pe conturul sectoarelor cadastrale, al corpurilor de proprietate si al proiectiilor la sol ale constructiilor cu caracter permanent si ± 20 cm pentru punctele de contur ale parcelelor din interiorul corpurilor de proprietate;
   - in extravilan: ± 20 cm in zonele de ses, ± 30 cm in zonele colinare si ± 50 cm in zonele de munte, pentru punctele de contur ale sectoarelor cadastrale, parcelelor sau corpurilor de proprietate.
   5.3.19. Limitele parcelelor din interiorul corpurilor de proprietate se vor determina prin masuratori expeditive. Suprafetele rezultate se vor constrange pe suprafata corpului de proprietate calculata din coordonate.
    Detaliile liniare si elementele punctuale reprezentand reteaua de cai de comunicatii, hidrografia si constructiile speciale se vor determina in aceleasi conditii de precizie ca si pentru corpurile de proprietate.
   5.4. Lucrari de cadastru general pe baza ortofotoplanurilor
   5.4.1. Noile tehnologii permit executarea lucrarilor de cadastru prin utilizarea ortofotoplanurilor. Datorita caracteristicilor si calitatilor ortofotoplanului lucrarile de cadastru general trebuie abordate conform unui nou concept: planul cadastral index.
   5.4.2. Scopul implementarii planului cadastral index, realizat pe baza ortofotoplanurilor, este de a furniza solutii de cost eficiente, bazate pe utilizarea cat mai larga a datelor cadastrale existente.
   5.4.3. Planul cadastral index (anexa nr. 16) contine reprezentarea grafica in format digital a urmatoarelor elemente:
   - limitele corpurilor de proprietate;
   - constructiile permanente;
   - elemente de infrastructura (cai ferate, drumuri, ape, canale si elemente de toponimie aferente);
   - identificatori cadastrali georeferentiati.
   5.4.4. Planul cadastral index se obtine prin vectorizarea corecta a limitelor de pe ortofotoplanurile digitale si necesita atat o identificare pe teren a acestora, cat si evaluarea semnificatiei lor.
   5.4.5. Conturarea obiectelor se va face pe copiile ortofotoplanurilor, obtinandu-se o schita de identificare. Se vor identifica in primul rand elementele vizibile pe ortofotoplanuri. Pentru elementele ce sunt neclare pentru vectorizare se vor efectua schite ajutatoare.
   5.4.6. Pozitiile punctelor topografice, pentru detalii care sunt in zone umbrite sau acoperite de vegetatie, se pot determina prin ridicari topografice simple (metoda coordonatelor rectangulare, metoda aliniamentului sau metoda intersectiei liniare, radiere etc.). Pentru detaliile topografice ridicate prin aceste metode se vor intocmi schite de detaliu.
   5.4.7. Preciziile care trebuie asigurate pentru pozitia planimetrica relativa a punctelor topografice care pot fi identificate pe ortofotoplan sunt de ±10 cm in intravilan si ±20 cm in extravilan pentru terenurile plane, ±30 cm pentru zonele de deal si ±50 cm pentru zonele de munte.
   5.4.8. Pentru corpurile de proprietate pentru care nu se dispune de una dintre urmatoarele surse de informatii:
   - documentatii tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii;
   - plan parcelar si titluri de proprietate eliberate conform legilor proprietatii;
    documentatii executate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile ulterioare, si avizate tehnic, datele de identificare a proprietarului se vor culege pe teren.
   5.4.9. Prin vectorizare, de pe ortofotoplanuri se vor extrage urmatoarele elemente:
   - limitele corpurilor de proprietate;
   - elementele de infrastructura: cai ferate, drumuri, ape, canale. Vectorizarea se va face tinandu-se sema de elementele culese pe teren in schitele de identificare si schitele detaliilor determinate prin masuratori clasice.
   5.4.10. Pentru includerea in planul cadastral index a documentatiilor tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii executate in Sistemul de proiectie Stereografic 1970 se vor utiliza coordonatele punctelor de contur. In cazul in care punctele de contur au coordonate intr-un sistem de referinta local (ales arbitrar) se va efectua o pozitionare relativa pe baza unor elemente comune cu suportul pus la dispozitie de beneficiar. Unde nu este posibila aceasta pozitionare pe planul cadastral index se va amplasa doar identificatorul cadastral corespunzator corpului de proprietate respectiv (cu ajutorul planului de incadrare in zona). Forma si dimensiunile corpului de proprietate se vor regasi in arhiva digitala (realizata prin scanarea documentatiei) cu ajutorul identificatorului cadastral.
   5.4.11. Conturul constructiilor permanente se va vectoriza de pe imaginea raster a planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate si se va integra in corpul de proprietate corespunzator din planul cadastral index.
   5.4.12. Pentru integrarea in planul cadastral index a datelor si informatiilor rezultate in urma aplicarii legilor proprietatii se va proceda astfel: pe imaginile raster furnizate de ortofotoplanuri se va identifica amplasamentul planului parcelar si se va determina prin vectorizare suprafata tarlalei. Executantul trebuie sa efectueze un plan parcelar vectorizat bazat pe planul parcelar existent, pastrand forma, configuratia si suprafata parcelelor inscrise in titlul de proprietate. Cu ajutorul elementelor fixe de pe imaginea raster acest nou plan parcelar va fi inserat pe planul index (printr-o transformare conforma), avandu-se grija sa se realizeze o cat mai buna pozitionare a proprietatilor. In memoriul tehnic va fi prezentat un tabel (prezentat mai jos), cuprinzand fiecare plan parcelar si cele doua suprafete: suprafata vectorizata si suprafata din titlul de proprietate. Vor fi inscrise si diferentele dintre cele doua suprafete. Planul parcelar se va regasi in arhiva digitala cu ajutorul identificatorului cadastral, obtinuta prin scanarea planurilor parcelare.
   
             
  Nr. crt. Codul planului parcelar Suprafata vectorizata - m2 - Suprafata din Legea nr. 18/1991, republicata
- m2 -
Diferente
- m2 -
Diferente
- % -
  1 T47 100.000 9.000 1.000 10

    Pentru integrarea in planul cadastral index a documentatiilor intocmite conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare, se va introduce conturul incintei din inventarul de coordonate si se va verifica suprafata rezultata cu suprafata din titlu (rezultatul va fi consemnat in memoriul tehnic sub forma de tabel). Conturul constructiilor permanente se va introduce din inventarul de coordonate (daca exista) sau se va vectoriza de pe imaginea raster a planului de situatie si se va integra in corpul de proprietate corespunzator. Daca planurile sunt in format digital se vor prelua din ele elementele necesare planului cadastral index. Conversia in format digital a materialului cartografic de pe suport analogic se va face cu o precizie corespunzatoare preciziei grafice a scarii documentatiei cartografice puse la dispozitie, calculata pentru eroarea grafica de +/- 0,2 mm.
   5.4.14. Identificatorii cadastrali sunt definiti ca puncte cu atribut intr-un fisier specific. Atributul punctului este un cod numeric de identificare unic, care face legatura cu baza de date textuale.
    Toate imobilele, inclusiv elementele de infrastructura (drumuri, cai ferate etc.), vor primi un identificator cadastral al carui atribut va fi un numar natural (de la 1 la n) unic pe intreaga unitate administrativ-teritoriala. Amplasarea identificatorilor cadastrali se va face obligatoriu in interiorul corpurilor de proprietate si pe cat posibil in centrul de greutate al acestora.
   5.4.15. Se vor atribui identificatori cadastrali si pentru elementele de infrastructura, iar acestea se vor amplasa, pe cat posibil, in centrul de greutate al limitelor ce definesc elementul de infrastructura respectiv.
   5.4.16. Identificatorii cadastrali nu reprezinta numerele cadastrale provizorii atribuite de O.C.P.I., acestea regasindu-se in baza de date textuale.
    ___________
    Subpunctul 5.4.16. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   5.5. Baza de date grafice
   5.5.1. Baza de date grafice se va realiza in format digital, cu obligativitatea inregistrarii tuturor entitatilor definite in prezentele norme tehnice.
   5.6. Baza de date textuale
   5.6.1. Pentru realizarea bazei de date textuale vor fi folosite informatiile extrase din:
   (i) documentatiile tehnice intocmite pentru atribuirea numerelor cadastrale provizorii;
   (ii) titlurile de proprietate eliberate conform legilor proprietatii;
   (iii) documentatiile executate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare, si avizate tehnic;
   (iv) datele culese pe teren si inscrise in fisa corpului de proprietate.
   5.6.2. Atributele care se vor atasa entitatilor grafice se vor incarca intr-o baza de date care trebuie sa asigure continutul registrelor cadastrale.
   5.6.3. Datele se stocheaza la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.
   6. Continutul planului cadastral
   6.1. Prevederi generale
   6.1.1. Conceptul de baza la realizarea planului cadastral este forma digitala. Planurile cadastrale de ansamblu si planurile cadastrale de baza se obtin prin extragerea datelor din bazele de date grafice si textuale si prin desenarea la plotter.
   6.2. Planul cadastral de ansamblu
   6.2.1. Planul cadastral de ansamblu al unitatii administrativ-teritoriale se obtine prin generalizarea planului cadastral de baza si contine reprezentarea grafica a intregii suprafete a unitatii administrativ-teritoriale.
   6.2.2. Planul cadastral de ansamblu sau, dupa caz, harta cadastrala de ansamblu, sub forma analogica, se intocmeste, in functie de marimea unitatii administrativ-teritoriale si de forma sa, la o scara standard convenabila. De regula este una dintre scarile 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000.
   6.2.3. Elementele de continut obligatorii pentru planul cadastral de ansamblu sunt:
   - denumirea unitatii administrativ-teritoriale;
   - padurile si terenurile cu vegetatie forestiera;
   - reteaua de sosele, drumuri, strazi, ulite si cai ferate;
   - reteaua hidrografica si constructiile hidrotehnice importante (ape curgatoare, statatoare, canale deschise, baraje, diguri);
   - punctele care marcheaza hotarele unitatii administrativ-teritoriale;
   - limitele si denumirea intravilanelor;
   - elemente de toponimie;
   - punctele din reteaua geodezica;
   - nordul geografic;
   - scara planului.
    Pe fiecare foaie a planului cadastral de ansamblu se intocmeste (in extracadru, in partea din stanga jos) schema cu dispunerea foilor componente.
   6.3. Planul cadastral de baza
   6.3.1. Planul cadastral de baza se intocmeste in scopul reprezentarii in plan a datelor rezultate la introducerea sau intretinerea cadastrului general pentru o anumita unitate administrativ-teritoriala si cuprinde elementele de cadastru general in detaliu.
   6.3.2. Scara uzuala la care se reprezinta planul cadastral de baza, in forma analogica, este:
   - 1:5.000, in zonele de ses pentru extravilan si 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500, in functie de densitatea detaliilor, pentru intravilane;
   - 1:2.000, in zonele de deal pentru extravilan si 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500, in functie de densitatea detaliilor, pentru intravilane;
   - 1:5.000 si 1:10.000 sau, dupa caz, scari mai mari in zonele montane;
   - 1:2.000, 1:1.000, 1:500, in functie de densitatea detaliilor, in zonele din Delta Dunarii.
   6.3.3. Planurile cadastrale de baza redactate sub forma analogica la scarile mentionate anterior se intocmesc pe trapeze cu nomenclatura oficiala in Romania. Reprezentarea analogica se face in Sistem de proiectie Stereografic 1970.
   6.3.4. Planul cadastral de baza va contine urmatoarele elemente:
   - punctele retelei geodezice de sprijin, de indesire si de ridicare;
   - limitele si punctele de hotar, cu numarul de ordine, pentru hotarul unitatii administrativ-teritoriale si pentru intravilanele componente;
   - limitele si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate/imobilelor, limitele, numerele cadastrale si categoriile de folosinta ale parcelelor, limitele si numerele cadastrale ale constructiilor cu caracter permanent;
   - reteaua de drumuri;
   - caile ferate;
   - apele curgatoare cu sensul lor de curgere;
   - apele statatoare;
   - constructiile hidrotehnice;
   - denumirile localitatilor, apelor, principalelor forme de relief, padurilor, drumurilor si strazilor, ale obiectivelor industriale, social-culturale etc., care sunt prevazute in nomenclatoarele si atlasele oficiale in vigoare;
   - numerele postale ale imobilelor din intravilane;
   - codul SIRSUP al unitatii administrativ-teritoriale;
   - scara de reprezentare, sistemul de proiectie, anul de intocmire, schema de dispunere si incadrare a foilor componente la nivelul trapezelor din nomenclatura Sistemului de proiectie Stereografic 1970.
   6.3.5. Semnele conventionale, regulile de scriere si corpurile de litera stabilite pentru elementele de toponimie care trebuie reprezentate pe planurile cadastrale de baza si de ansamblu sunt cele prevazute in "Atlasul de semne conventionale pentru planurile topografice la scarile 1:5.000, 1:2.000; 1:1.000 si 1:500", editia 1978, pana la elaborarea si avizarea si/sau aprobarea unui nou atlas de semne conventionale.
   7. Criteriile de impartire a terenurilor dupa destinatii
   7.1. Prevederi generale
   7.1.1. Terenurile de orice fel care apartin persoanelor fizice si juridice, indiferent de titlurile pe baza carora sunt detinute, se impart pe destinatii conform prevederilor legale.
   7.1.2. Prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, persoane fizice sau juridice, ai altor drepturi reale asupra terenurilor sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesor ori de detinator precar.
   7.1.3. Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa in regim de drept public apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea (de asemenea in regim public) apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor.
   7.2. Terenurile cu destinatie agricola
   7.2.1. Din categoria terenurilor cu destinatie agricola fac parte: terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele, terenurile cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamente silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii agrozootehnice si de imbunatatiri funciare, amenajarile piscicole, drumurile tehnologice si de depozitare.
   7.3. Terenurile cu destinatie forestiera
   7.3.1. Din categoria terenurilor cu destinatie forestiera fac parte: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti.
   7.4. Terenurile aflate permanent sub ape
   7.4.1. Din aceasta categorie fac parte albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale la nivelul maxim de retentie, bratele si canalele din Delta Dunarii, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale si contigue.
   7.5. Terenurile din intravilan
   7.5.1. In aceasta categorie se includ toate terenurile, indiferent de categoria de folosinta, situate in perimetrul localitatilor urbane si rurale, ca urmare a stabilirii limitei de hotar a intravilanului, conform legislatiei in vigoare.
   7.6. Terenurile cu destinatie speciala
   7.6.1. Din categoria terenurilor cu destinatie speciala fac parte cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, aeriene si navale, cele pe care se afla obiective si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, terenurile cu exploatari miniere, petroliere, cele pentru nevoile de aparare a tarii, precum si rezervatiile si monumentele naturii, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.
   8. Criteriile de clasificare si identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor si a constructiilor
   8.1. Prevederi generale
   8.1.1. Categoria de folosinta a terenului, individualizata printr-un cod, este unul dintre atributele parcelei. Evidentierea la partea tehnica a cadastrului general a categoriei de folosinta alaturi de celelalte atribute este necesara atat pentru intocmirea cartii funciare, cat si pentru stabilirea sarcinilor fiscale care greveaza imobilele. In cadastrul general nu se inregistreaza subcategorii de folosinta.
   8.1.2. Fiecare dintre cele 5 destinatii ale terenurilor poate avea categorii de folosinta predominante, care ocupa suprafata majoritara, si categorii de folosinta care ocupa un procent mai mic. De exemplu, in grupa terenurilor cu destinatie agricola categoriile de folosinta predominante sunt: arabilul, viile, livezile, fanetele si pasunile, dar un procent mai mic il ocupa si constructiile, apele etc. Tot astfel, in intravilane, in afara de categoria de folosinta curti-constructii, care este predominanta in cadrul destinatiei, se includ si alte categorii de folosinta care ocupa suprafete mai mici, cum ar fi: arabil, livezi, ape etc.
   8.2. Criteriile de identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor
   8.2.1. Terenuri arabile (A). In aceasta categorie se incadreaza acele terenuri care se ara in fiecare an sau la mai multi ani (2-6 ani) si sunt cultivate cu plante anuale sau perene cum ar fi: cereale, leguminoase pentru boabe, plante tehnice si industriale, plante medicinale si aromate, plante furajere, legume etc. In categoria de folosinta arabil se includ: arabil propriu-zis, pajisti cultivate, gradini de legume, orezarii, sere, solarii si rasadnite, capsunarii, alte culturi perene. Se inregistreaza ca terenuri arabile:
   a) terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoisti, sparcetiere, lucerniere sau alte terenuri insamantate cu diferite amestecuri de plante leguminoase si graminee perene), care se ara o data la cel mult 6 ani;
   b) terenurile ramase temporar neinsamantate datorita inundatiilor, colmatarilor, degradarilor sau altor cauze;
   c) terenurile cu sere si rasadnite sistematizate, cu mentiunea "sere" sau "rasadnite".
    Terenurile arabile amenajate sau ameliorate prin lucrari de desecare, terasare, irigare etc. se vor delimita si se vor inscrie la arabil cu intreaga lor suprafata, incluzand si suprafetele ocupate de canale, diguri, taluzuri, debusee, benzi inierbate etc., care au latimi mai mici de 2 m, cu exceptia celor din proprietatea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. si Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A., care se vor inregistra la categoria de folosinta curti-constructii.
   8.2.2. Pasuni (P). Pasunile sunt terenuri inierbate sau intelenite in mod natural sau artificial prin insamantari la maximum 15-20 de ani si care se folosesc pentru pasunatul animalelor. In cadrul acestei categorii de folosinta se inregistreaza:
   a) pasuni curate - pasunile acoperite numai cu vegetatie ierboasa;
   b) pasuni cu pomi - pasunile plantate cu pomi fructiferi, in scopul combaterii eroziunii sau a alunecarilor de teren, precum si pasunile care provin din livezi paraginite. La incadrarea acestora se va tine seama de faptul ca productia principala este masa verde care se pasuneaza, iar fructele pomilor reprezinta un produs secundar;
   c) pasuni impadurite - pasunile care in afara de vegetatie ierboasa sunt acoperite si cu vegetatie forestiera, cu diferite grade de consistenta;
   d) pasuni cu tufarisuri si maracinisuri.
   8.2.3. Fanete (F). La categoria fanete se incadreaza terenurile inierbate sau intelenite in mod natural sau artificial prin insamantari la maximum 15-20 de ani, iar iarba se coseste pentru fan. Se inregistreaza la fanete: fanete curate, fanete cu pomi, fanete impadurite, fanete cu tufarisuri si maracinisuri.
   8.2.4. Vii (V). In aceasta categorie se incadreaza terenurile plantate cu vita de vie:
   a) vii altoite si indigene:
   - viile altoite au la baza lor un portaltoi;
   - viile indigene sunt nealtoite, dezvoltandu-se pe radacini proprii.
    Impreuna mai sunt denumite si vii nobile;
   b) vii hibride - sunt cele care poarta si denumirea de producatori directi;
   c) hamei - deoarece au o agrotehnica asemanatoare cu a vitei de vie, plantatiile de hamei se includ in aceasta categorie de folosinta;
   d) pepiniere viticole - terenuri pentru producerea materialului saditor viticol: plantatiile portaltoi si pepinierele propriu-zise sau scolile de vite.
   8.2.5. Livezi (L). Livezile sunt terenuri plantate cu pomi si arbusti fructiferi. Se inregistreaza ca livezi:
   a) livezi clasice - terenurile plantate cu pomi fructiferi in diferite sisteme de cultura traditionale, si anume: livezi cu culturi intercalate, livezi inierbate, livezi in sistem agropomicol, livezi pure etc.;
   b) livezi intensive si superintensive - livezi amenajate avand o mare densitate de pomi pe hectar, cu conducerea dirijata a coroanelor si mecanizarea lucrarilor de intretinere si recoltare;
   c) plantatii de arbusti fructiferi - terenuri plantate cu zmeura, agrise, coacaze, trandafiri de dulceata etc.;
   d) pepiniere pomicole - terenurile destinate pentru producerea materialului saditor pomicol;
   e) plantatii de duzi.
   8.2.6. Paduri si alte terenuri forestiere. In aceasta categorie de folosinta intra toate terenurile care sunt cuprinse in amenajamentele silvice si in afara acestora, indiferent de proprietar. Se inregistreaza la aceasta categorie de folosinta:
   a) paduri - terenuri acoperite cu vegetatie forestiera, cu o suprafata mai mare de 0,25 ha;
   b) terenuri destinate impaduririi - terenuri in curs de regenerare, terenuri degradate si poieni prevazute a fi impadurite prin amenajamente silvice;
   c) terenuri care servesc nevoilor de cultura, productie si administratie silvica - terenuri ocupate de pepiniere, solarii, plantatii, culturi de rachita, arbusti ornamentali si fructiferi, cele destinate hranei vanatului si animalelor din unitatile silvice, cele date in folosinta temporara personalului silvic;
   d) perdele de protectie - benzi ordonate din plantatii silvice si uneori silvopomicole, care au diferite roluri de protectie, ca: perdele pentru protectia culturilor agricole, perdele pentru protectia cailor de comunicatie, pentru protectia asezarilor umane, perdele pentru protectia digurilor, perdele pentru combaterea eroziunii etc.;
   e) tufarisuri si maracinisuri - terenuri acoperite masiv cu vegetatie arborescenta de mica inaltime, catinisuri, ienuparisuri, salcami, maracinisuri etc.
   8.2.7. Terenuri cu ape si ape cu stuf. In aceasta categorie intra terenurile acoperite permanent cu apa, precum si cele acoperite temporar, care dupa retragerea apelor nu pot avea alta folosinta. Se inregistreaza la aceasta categorie:
   a) ape curgatoare (HR): fluviul Dunarea, bratele si canalele din Delta Dunarii, cursurile de apa, paraurile, garlele si alte surse de ape cu denumiri locale (izvoare, privaluri etc.). La apele curgatoare se va inregistra suprafata ocupata de intreaga albie minora a cursului de apa, din mal in mal, chiar daca aceasta nu este in intregime si permanent sub apa. De obicei apele curgatoare formeaza de o parte si de alta a luciului apei prundisuri care numai la viituri mari sunt acoperite pentru scurt timp cu apa. Albia minora a unui curs de apa include toate zonele joase ale cursului, insulele si prundisurile. Toate aceste terenuri din albia minora nu se inscriu la neproductiv, ci la terenuri cu ape;
   b) ape statatoare (HB). Limita acestor ape variaza in functie de anotimp si de regimul de precipitatii. La delimitarea acestor ape se va lua in considerare limita lor la nivelul mediu al apelor. In aceasta categorie se incadreaza si apele amenajate in mod special pentru cresterea dirijata a pestelui, precum si suprafetele cu ape statatoare de mica adancime unde cresc trestisuri si papurisuri si alte tipuri de vegetatie specifica in regim amenajat sau neamenajat;
   c) marea teritoriala si marea interioara. Suprafata marii teritoriale este cuprinsa intre liniile de baza ale celui mai mare reflux de-a lungul tarmului, inclusiv ale tarmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajamentelor hidrotehnice si ale altor instalatii portuare permanente si linia din larg, care are fiecare punct situat la o distanta de 12 mile marine (22.224 m), masurata de la punctul cel mai apropiat de la liniile de baza. Suprafata marii interioare este cuprinsa intre tarmul marii si liniile de baza asa cum au fost definite mai sus.
   8.2.8. Limita terenurilor reprezentand albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor naturale si artificiale, ale baltilor, ale tarmului si plajei de nisip ale Marii Negre, este stabilita prin norme specifice elaborate de ministerele interesate si avizate de A.N.C.P.I.
    ___________
    Subpunctul 8.2.8. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    Caile de comunicatii rutiere (DR) si caile ferate (CF). Din punct de vedere functional si al administrarii caile de comunicatii rutiere se impart, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, dupa cum urmeaza:
   a) drumuri de interes national: autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene, drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare;
   b) drumuri de interes judetean: drumurile care fac legatura intre resedintele de judet si resedintele de municipiu si orase, statiuni balneoclimaterice, porturi, aeroporturi si alte obiective importante;
   c) drumuri de interes local: drumurile comunale si drumurile vicinale;
   d) strazile din localitatile urbane;
   e) strazile din localitatile rurale: strazi principale si strazi secundare;
   f) cai ferate simple, duble si inguste, triaje.
    Drumurile de exploatare din extravilan, care nu au un caracter permanent, nu se inregistreaza ca detalii si se atribuie in proportie egala parcelelor din imediata vecinatate.
   8.2.10. Terenurile ocupate cu constructii si curti (CC). Aceasta categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizari si destinatii, de exemplu: cladiri, curti, fabrici, uzine, silozuri, gari, hidrocentrale, cariere, exploatari miniere si petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, debusee, gradini botanice si zoologice, parcuri, cimitire, piete, rampe de incarcare, fasia de frontiera, locuri de depozitare, precum si alte terenuri care nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de folosinta prevazute la punctele anterioare.
   8.2.11. Terenuri degradate si neproductive (N). Aceasta categorie cuprinde terenurile degradate si cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetatie. Din aceasta categorie fac parte:
   a) nisipuri zburatoare - nisipuri mobile nefixate de vegetatie si pe care vantul le poate deplasa dintr-un loc in altul;
   b) stancarii, bolovanisuri, pietrisuri - terenuri acoperite cu blocuri de stanci masive, ingramadiri de bolovani si pietrisuri, care nu sunt acoperite de vegetatie;
   c) rape, ravene, torenti - alunecari active de teren care sunt neproductive cand nu sunt impadurite;
   d) saraturi cu crusta - terenuri puternic saraturate, care formeaza la suprafata lor o crusta albicioasa friabila;
   e) mocirle si smarcuri - terenuri cu alternante frecvente de exces de apa si uscaciune, pe care nu se instaleaza vegetatie. Terenurile cu mlastini cu stuf nu se inregistreaza la categoria terenurilor neproductive, ci la categoria terenuri cu ape si stuf;
   f) gropile de imprumut si cariere - terenuri devenite neproductive prin scoaterea stratului de sol si roca pentru diverse nevoi de constructii;
   g) halde - terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat in urma unor activitati industriale si exploatari miniere.
   8.3. Criteriile de identificare si inregistrare a constructiilor
   8.3.1. La constructiile cu caracter permanent se inregistreaza datele privind:
   - situatia juridica;
   - domeniul public sau privat;
   - destinatia. Dupa destinatie constructiile se clasifica in: constructii de locuinte, constructii administrative si social-culturale, constructii industriale si edilitare, constructii anexe.
   9. Culegerea in teren a datelor cadastrale
   9.1. Prevederi generale
   9.1.1. Lucrarile de culegere in teren a datelor cadastrale constau in:
   - identificarea amplasamentului si limitelor corpurilor de proprietate si categoriilor de folosinta ale acestora;
   - identificarea constructiilor cu caracter permanent;
   - identificarea proprietarilor, a titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor;
   - identificarea actului sau faptului juridic in temeiul caruia este folosit imobilul.
   9.1.2. Culegerea datelor cadastrale se poate realiza ca o lucrare separata, organizata in acest scop sau concomitent cu executarea lucrarilor de teren in cadrul actualizarii sau realizarii planurilor cadastrale.
   9.2. Identificarea proprietarilor si a situatiei juridice a imobilelor
   9.2.1. Operatiunea de identificare a proprietarului consta in inregistrarea persoanei/persoanelor fizice sau juridice care detin un titlu de proprietate asupra imobilului.
   9.2.2. Proprietarii vor fi identificati din evidentele consiliului local. Datele vor fi extrase din Registrul permanent al populatiei, listele cu numele si prenumele, codul numeric personal si adresa tuturor proprietarilor din unitatea administrativ-teritoriala, conform evidentelor de la politie.
   9.2.3. Datele referitoare la proprietar se inscriu in fisa corpului de proprietate (anexa nr. 1). Datele cu privire la identitatea proprietarului se preiau din buletinul/cartea de identitate al/a proprietarului. In situatiile in care proprietarul refuza prezentarea acestor acte, in fisa se mentioneaza refuzul si pentru rezolvare se solicita sprijinul consiliului local si al politiei. In cazul in care nici cu ajutorul evidentelor existente la consiliul local si politie nu poate fi identificat proprietarul imobilului, in fisa se face mentiunea "Proprietar neidentificat". In fisa corpului de proprietate se inscriu:
   a) numele, prenumele proprietarului si codul numeric personal. Aceste date se compara cu cele din listele extrase din Registrul permanent al populatiei, in cazul cand acestea au fost obtinute. Pentru femeile casatorite sau vaduve se vor inscrie numele de familie dobandit dupa casatorie urmat de numele de familie avut inainte de casatorie (de exemplu: Ionescu Ortansa, nascuta Raducanu) si codul numeric personal. La inscrierea adresei de domiciliu a proprietarului se vor preciza toate datele necesare expedierii corespondentei postale, mai ales pentru proprietarii domiciliati in alte localitati decat cele cuprinse in raza unitatii administrativ-teritoriale respective;
   b) situatia juridica a imobilelor: denumirea actului de proprietate cu numarul si data eliberarii, cota din coproprietate, unde este cazul, suprafata inscrisa in acte pentru fiecare parcela, corp de proprietate si constructie, dupa caz. Inscrierea datelor privitoare la situatia juridica a imobilelor aflate in proprietatea persoanelor juridice se face potrivit specificatiilor din actele normative sau din alte acte in temeiul carora au dobandit dreptul real supus inscrierii. In cazul in care nu exista titlu de proprietate inscrierea se va face pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar la data identificarii cadastrale, precum si a unei declaratii pe propria raspundere a persoanei detinatoare a imobilului. In situatia in care un imobil este intr-un litigiu in curs de judecata, pe fisa datelor cadastrale se face mentiunea "imobil in litigiu" si se nominalizeaza partile si obiectul litigiului.
   9.2.4. In cazul imobilelor dobandite prin mostenire se vor inregistra numele mostenitorului, felul mostenirii si actele care dovedesc calitatea de mostenitor.
   9.2.5. La identificarea proprietarilor persoane juridice se inscriu urmatoarele date: denumirea persoanei juridice, codul SIRUES si adresa postala a sediului.
   9.2.6. Daca nu face obiectul proprietatii pe etaje sau apartamente, in fisa corpului de proprietate se vor inscrie proprietarii respectivi, aratandu-se pentru fiecare (sub forma fractionara sau in procente) numarul de parti din intreg care ii revine, indiferent daca acesta locuieste sau nu locuieste la adresa imobilului.
   9.2.7. In cazul cladirilor cu mai multe apartamente se intocmeste pentru fiecare cladire lista proprietarilor si a titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor, ca anexa la fisa corpului de proprietate. In aceasta lista se inscriu toti proprietarii grupati pe intrari, astfel: numarul cadastral al corpului de proprietate, numarul blocului, numarul etajului, numarul apartamentului, numele, prenumele proprietarului si codul numeric personal sau, dupa caz, denumirea persoanei juridice si codul SIRUES, suprafata totala ocupata, in proprietate exclusiva sau in proprietate comuna, denumirea actului de proprietate si data emiterii acestuia. In situatia in care in cladirea respectiva sunt si apartamente aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, se vor inscrie denumirea persoanei juridice care administreaza fondul locativ de stat, codul SIRUES si datele de identificare a locatarilor. Lista proprietarilor se ataseaza la fisa corpului de proprietate.
    La stabilirea dreptului de proprietate asupra corpurilor de proprietate care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public se vor respecta prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare.
   9.2.9. La stabilirea limitelor imobilelor apartinand titularilor de cadastre de specialitate se va tine seama de prevederile legale privind delimitarea acestora, specifice fiecarui domeniu de activitate.
   9.3. Identificarea categoriilor de folosinta
   9.3.1. Identificarea categoriilor de folosinta se realizeaza concomitent cu executia lucrarilor de cadastru general, respectiv cu executarea masuratorilor de teren pentru actualizarea planurilor cadastrale sau a culegerii datelor de identificare a proprietarilor si a celor referitoare la actele de proprietate, in cazul utilizarii ortofotogramelor.
   9.3.2. Identificarea si consemnarea categoriei de folosinta se fac pentru fiecare parcela de teren (in extravilan si intravilan), iar datele se inscriu in fisa corpului de proprietate avandu-se in vedere semnificatiile simbolurilor (codurilor) categoriilor de folosinta. Codurile categoriilor de folosinta se scriu si pe schitele intocmite pentru fiecare corp de proprietate.
   10. Abrogat prin litera b) din Ordinul nr. 634/2006 incepand cu 28.01.2007.
   11. Calculul suprafetelor
   11.1. Prevederi generale
   11.1.1. In cadastrul general calculul suprafetelor se face analitic, din coordonatele punctelor de contur ale unitatii administrativ-teritoriale (perimetrul extravilan si intravilan subdivizat in sectoare cadastrale), ale corpurilor de proprietate si ale parcelelor rezultate in urma prelucrarii operatiunilor de teren si de birou.
   11.1.2. Valorile suprafetelor calculate inscrise in documentele cadastrului general se exprima in metri patrati.
   11.1.3. Suprafetele calculate inregistrate in cadastrul general pot fi diferite de suprafetele inscrise in actele de proprietate (titlu de proprietate, acte de vanzare-cumparare si altele). Eventualele diferente dintre aceste suprafete sunt aduse la cunostinta proprietarilor si pot fi contestate de acestia, conform prevederilor legale, cu respectarea regulamentelor elaborate si aprobate de A.N.C.P.I.
    ___________
    Subpunctul 11.1.3. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   11.2. Calculul suprafetelor in extravilan si intravilan
    11.2.1 Calculul analitic al suprafetelor se face pentru: unitatea administrativ-teritoriala, extravilan - intravilan, sectoarele cadastrale, corpurile de proprietate, parcele.
   11.2.2. Pentru controlul calculelor suprafetelor (in cazul in care nu au fost determinate analitic toate elementele) se au in vedere urmatoarele:
   - suma suprafetelor parcelelor componente ale unui corp de proprietate este egala cu suprafata calculata a corpului de proprietate, cu constrangere pe aceasta;
   - suma suprafetelor corpurilor de proprietate este egala cu suprafata calculata a sectoarelor cadastrale, cu constrangere pe acestea;
   - suma suprafetelor sectoarelor cadastrale este egala cu suprafata calculata a extravilanului si a intravilanului, cu constrangere pe acestea.
   12. Registrele cadastrale
   12.1. Prevederi generale
   12.1.1. Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se intocmesc dupa introducerea lucrarilor de cadastru general la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale sunt:
   - registrul cadastral al parcelelor;
   - indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;
   - registrul cadastral al proprietarilor;
   - registrul corpurilor de proprietate;
   - fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta;
   - planul cadastral.
   12.1.2. Fisele corpurilor de proprietate sunt documentele care contin datele de intrare in baza de date a cadastrului general. Documentele tehnice ale cadastrului general se obtin prin prelucrarea datelor din baza de date.
   12.1.3. Orice informatii grafice sau alfanumerice referitoare la un corp de proprietate se pot obtine prin interogarea bazei de date a cadastrului general.
   12.1.4. Documentele cadastrale se intocmesc o singura data pe suport de hartie, la incheierea tuturor lucrarilor de cadastru general intr-o unitate administrativ-teritoriala. De regula, registrele cadastrale se intocmesc in trei exemplare, dintre care unul se depune la consiliul local si doua la O.C.P.I. (un exemplar pentru arhiva proprie si un exemplar pentru biroul de carte funciara).
    ___________
    Subpunctul 12.1.4. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   12.2. Registrul cadastral al parcelelor
   12.2.1. Registrul cadastral al parcelelor contine situatia tuturor parcelelor componente ale corpului de proprietate din cuprinsul unei unitati administrativ-teritoriale si se intocmeste separat pentru intravilan si pentru extravilan. Continutul registrului cadastral al parcelelor este prezentat in anexa nr. 2.
   12.3. Indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora
   12.3.1. Scopul principal al indexului alfabetic al proprietarilor este acela de a permite identificarea partidei cadastrale a fiecarui proprietar in registrul cadastral al proprietarilor. Acesta este documentul care face legatura intre registrul cadastral si al parcelelor si registrul cadastral al proprietarilor. Continutul acestui registru este prezentat in anexa nr. 3.
   12.3.2. Numerele de ordine date proprietarilor in indexul alfabetic coincid cu numerele partidelor cadastrale ale acestora din registrul cadastral al proprietarilor.
   12.4. Registrul cadastral al proprietarilor
   12.4.1. Registrul cadastral al proprietarilor contine partidele cadastrale ale fiecarui proprietar, in care sunt inscrise toate suprafetele de teren ale parcelelor componente ale corpurilor de proprietate, atat in intravilan, cat si in extravilan. Continutul registrului este prezentat in anexa nr. 4.
   12.5. Registrul corpurilor de proprietate
   12.5.1. Corpul de proprietate este format din una sau mai multe parcele alipite care apartin aceluiasi proprietar. Registrul se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
   12.6. Fisa centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietari si pe categorii de folosinta
   12.6.1. Fisele centralizatoare ale partidelor cadastrale constituie documentele sursa pentru intocmirea situatiilor statistice de sinteza privind terenurile si constructiile care se pun la dispozitie autoritatilor publice.
   12.6.2. In fisa centralizatoare se inscriu suprafata totala pe fiecare categorie de folosinta si suprafata totala generala pe fiecare grupa de destinatie a terenului, detinuta intr-o unitate administrativ-teritoriala. Fisa se intocmeste pe tipuri de proprietate si grupe de proprietari ai corpurilor de proprietate. Modelul fisei centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietari si pe categorii de folosinta este prezentat in anexa nr. 6.
   13. Abrogat prin litera b) din Ordinul nr. 634/2006 incepand cu 28.01.2007.
   14. Controlul, avizarea, receptia lucrarilor si aprobarea pentru introducerea cadastrului general la nivelul unitatii administrativ-teritoriale
   14.1. Controlul lucrarilor
   14.1.1. Controlul pe parcursul executarii lucrarilor de teren si de birou se face de catre personalul de specialitate al O.C.P.I., potrivit programelor intocmite in acest scop, sau la solicitarea executantilor. Rolul controlului pe parcursul executarii lucrarilor il constituie analiza si confirmarea stadiilor de realizare a etapelor prevazute in graficele convenite prin contracte.
    ___________
    Subpunctul 14.1.1. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.1.2. In cazurile in care la controalele facute din initiativa O.C.P.I. se constata deficiente de ordin tehnic sau de organizare a lucrarilor, care anticipeaza o calitate scazuta sau neincadrarea in termenul din contract, se intocmeste procesul-verbal de constatare in care se specifica masuri si termene pentru remedieri.
    Daca la al doilea control situatiile deficitare constatate la controlul anterior nu au fost rezolvate si nu se anticipeaza remedierea lor, organul de control va inainta conducerii O.C.P.I. sau, dupa caz, A.N.C.P.I., in termen de 3 zile, raportul de constatare si propuneri, mergandu-se pana la rezilierea contractului si luarea masurilor de recuperare a cheltuielilor care nu pot fi justificate, conform prevederilor legale.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.
    ___________
    Subpunctul 14.1.2. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.2. Avizarea solutiilor din proiectele tehnice de ansamblu si de executie
   14.2.1. In conformitate cu normele legale cu privire la metodologia de avizare a documentatiilor tehnico-economice, in cadrul O.C.P.I. se va constitui, prin decizie a directorului general, comisia de avizare. Procesele-verbale cuprinzand hotararile comisiilor de avizare se aduc la cunostinta executantilor lucrarilor, in scris, cu confirmare de primire, in termen de 3 zile de la adoptare.
    ___________
    Subpunctul 14.2.1. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.2.2. Obiectul principal al activitatii de avizare il constituie analizarea eficientei solutiilor tehnice si economice propuse in proiectul tehnic de ansamblu si in proiectul tehnic de executie a lucrarilor destinate introducerii si intretinerii cadastrului general.
   14.2.3. Avizarea solutiilor tehnice si economice propuse pentru lucrari se face dupa adjudecarea prin licitatie a acestora si inainte de contractarea executiei lucrarilor.
   14.2.4. Analizarea solutiilor tehnice in sedintele de avizare se face, dupa caz, in prezenta executantilor lucrarilor si in functie de marimea si complexitatea lucrarilor, la avizare fiind invitati si reprezentanti ai A.N.C.P.I., personalitati in domeniu.
    ___________
    Subpunctul 14.2.4. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.3. Receptia lucrarilor
   14.3.1. Receptia se va efectua pe baza dosarului de verificare intocmit de persoane fizice sau juridice autorizate, altele decat cele ale executantului. Receptia are drept scop confirmarea indeplinirii clauzelor din contracte la terminarea lucrarilor sau a etapelor de lucrari, potrivit conditiilor tehnice prevazute in prezentele norme tehnice si in caietele de sarcini.
   14.3.2. Din punct de vedere contractual, prin operatiunea de receptie se constata si se recunoaste oficial ca lucrarea s-a incheiat si poate fi utilizata potrivit normelor stabilite de A.N.C.P.I. Prin receptionarea lucrarii executantul se elibereaza de obligatiile contractuale, iar O.C.P.I., in calitate de beneficiar al lucrarii, preia raspunderile in privinta utilizarii, valorificarii si intretinerii ei.
   14.3.3. Potrivit prevederilor contractuale se pot efectua receptii partiale, dar numai pe faze de lucrari incheiate prevazute in contract.
   14.3.4. Receptia finala a lucrarilor de introducere si intretinere a cadastrului general - partea tehnica - se considera incheiata dupa afisarea, timp de 60 de zile, a rezultatelor masuratorilor si rezolvarea contestatiilor cu privire la exactitatea masuratorilor.
   14.3.5. In cazurile in care se constata ca lucrarile necesita remedieri de continut, de calitate sau de prezentare grafica, ce conduc la hotararea amanarii receptiei, atunci in locul procesului-verbal de receptie se intocmeste o nota de constatare in care se nominalizeaza deficientele constatate si completarile necesare, precum si termenele in care se vor efectua remedierile. Procesul-verbal de receptie sau nota de constatare se semneaza de imputernicitii A.N.C.P.I. si de executantul lucrarii.
    ___________
    Subpunctul 14.3.5. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.
    ___________
    Subpunctul 14.3.2. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.3.6. Receptia finala a lucrarilor de cadastru general se va realiza in termen de 30 de zile de la data expirarii celor 60 de zile prevazute de lege pentru depunerea contestatiilor, timp in care se vor rezolva de catre executantul lucrarii problemele legate de refaceri sau corectii ale datelor. Se vor respecta urmatoarele conditii:
   a) afisarea la sediul consiliului local, conform prevederilor legale, a datelor rezultate in urma masuratorilor cadastrale: amplasamentele, proprietarii, suprafetele parcelelor, corpurilor de proprietate si partidelor cadastrale. Proprietarii care au domiciliul in alte localitati decat cele in care s-au executat lucrarile vor fi instiintati, prin grija consiliului local, in mod obligatoriu, prin adresa scrisa, expediata prin posta, cu confirmare de primire;
   b) rezolvarea contestatiilor care se refera la exactitatea masuratorilor in conformitate cu regulamentele si instructiunile elaborate de A.N.C.P.I. In cazurile in care in urma rezolvarii contestatiilor persoanele nemultumite apeleaza la actiuni judecatoresti, receptia finala se va face cu mentionarea situatiilor litigioase care vor fi solutionate in instanta.
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.3.7. Solutiile de compensare a unor suprafete gasite in plus sau in minus la introducerea cadastrului general fata de inscrisurile din titlurile de proprietate obtinute prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate conform legilor proprietatii si din alte documente legale se vor stabili prin grija consiliilor locale, ca actiune separata ce intra in responsabilitatea acestora.
    Deciziile luate in cadrul consiliilor locale, dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor implicate si devin definitive, vor fi puse in aplicare de persoane fizice si juridice autorizate de A.N.C.P.I. sau de O.C.P.I.
   14.3.8. Datele cadastrale modificate in conformitate cu hotararile judecatoresti definitive si irevocabile vor fi aduse la cunostinta O.C.P.I. de persoanele beneficiare care au obligatia sa prezinte in termen de 60 de zile o documentatie tehnica intocmita de persoane fizice sau juridice autorizate, care va contine modificarile rezultate din hotarare. Documentatia modificatoare, intocmita conform prevederilor regulamentului de receptie, se preia cu caracter nedefinitiv in cartea funciara, urmand sa fie recuperata si integrata in cadastrul general la introducerea sau intretinerea acestuia.
    ___________
    Subpunctul 14.3.8. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.3.9. Procesul-verbal de receptie finala se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de membrii comisiei de receptie, se consemneaza luarea la cunostinta de catre primar si se aproba de catre directorul general al O.C.P.I. Data definitivarii lucrarilor de cadastru coincide cu data intocmirii proceselor-verbale de receptie finala.
    ___________
    Subpunctul 14.3.9. a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   14.4. Aprobarea pentru introducerea cadastrului general la nivelul unitatii administrativ-teritoriale
   14.4.1. In termen de 3 zile de la data receptiei finale conducerea O.C.P.I. transmite A.N.C.P.I. un exemplar al procesului-verbal de receptie finala, un exemplar al "Fisei centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietari si pe categorii de folosinta" si o nota justificativa asupra categoriilor de lucrari realizate. A.N.C.P.I. va analiza felul in care au fost aplicate prevederile legale de ordin tehnic si economic si va emite ordinul de validare a cadastrului general. Data emiterii ordinului reprezinta data oficiala a introducerii cadastrului general.
   14.4.2. Dupa primirea ordinului de la A.N.C.P.I., O.C.P.I. va transmite in termen de 30 de zile biroului de carte funciara al judecatoriei in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala respectiva registrele si copia de pe planurile cadastrale de baza. Transmiterea documentelor mentionate catre judecatoria teritoriala se va face cu adresa scrisa in care se vor mentiona data receptiei si numarul ordinului de aprobare al A.N.C.P.I.
   14.4.3. La consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale se vor transmite urmatoarele documente:
   - dosarul de delimitare cadastrala a hotarului administrativ si a intravilanelor;
   - copie de pe procesul-verbal de receptie finala si de pe ordinul A.N.C.P.I.;
    ___________
    Linia a fost modificata prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   - registrele si copiile de pe planurile cadastrale.
    ___________
    Subpunctul 14.4.2. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.
    ___________
    Subpunctul 14.4.1. a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   15. Lista de coduri
   
       
  Tipul de proprietate Cod
  - proprietatea privata a persoanelor fizice PF
  - proprietatea privata a persoanelor juridice PJ
  - domeniul public al statului DS
  - domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale DAT
  - domeniul privat al statului DPS
  - domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale DAT
  Destinatiile terenurilor  
  - terenuri cu destinatie agricola TDA
  - terenuri cu destinatie forestiera TDF
  - terenuri aflate permanent sub ape TDH
  - terenuri aflate in intravilane TDI
  - terenuri cu destinatii speciale TDS
  Categorii de folosinta a terenurilor  
  - arabil A
  - vii V
  - livezi L
  - pasuni P
  - fanete F
  - paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera PD
  - ape curgatoare HR
  - ape statatoare HB
  - cai de comunicatii rutiere DR
  - cai ferate CF
  - curti si curti cu constructii CC
  - constructii C
  - terenuri neproductive si degradate N
  Destinatiile constructiilor  
  - locuinte CL
  - constructii administrative si social-culturale CAS
  - constructii industriale si edilitare CIE
  - constructii-anexa CA

   16. Glosar de termeni
    Birou de carte funciara - compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.
    Cadastru general - sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si de proprietar, de pe intregul teritoriu al tarii.
    Carte funciara - sistem de publicitate imobiliara intemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor.
    Cadastre de specialitate - subsisteme de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrarii lor rationale. Dintre acestea se disting:
   - cadastrul agricol - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosinta, specificand natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net etc.;
   - cadastrul forestier - evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificand suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei lemnoase etc., precum si informatii referitoare la sol, relief si clima;
   - cadastrul cailor ferate - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;
   - cadastrul drumurilor - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei de drumuri;
   - cadastrul porturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unitatile portuare;
   - cadastrul aeroporturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane etc., care deservesc aeroporturile;
   - cadastrul apelor - evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuf, precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, calitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii, precum si conditiile de relief si clima;
   - cadastrul fondului imobiliar - evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitati, specificand pentru constructii folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de inaltime, fundatia, suprafata, dotarile, starea;
   - cadastrul retelelor edilitare (apa, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificand amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructii, parametrii tehnici, starea.
    Codificare cadastrala - operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a corpurilor de proprietate in raport cu proprietarul. De exemplu: codul pentru proprietatea de stat de interes public sau proprietatea de stat de interes privat; codul pentru terenurile detinute de persoanele fizice private; codul pentru terenurile cu destinatie forestiera; codul pentru terenurile ocupate de ape etc.
    Corp de cladire - parte componenta a unei cladiri, delimitata dupa urmatoarele criterii:
   - sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori;
   - intrarea separata in cladire;
   - independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate.
    Categorie de folosinta a terenului - caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului in functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera etc.).
    Constructie - o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construita cu o utilizare distincta pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, in indiviziune. Aceasta poate fi o cladire intreaga sau parti dintr-o cladire, cu una sau mai multe intrari. Fiecare intrare are o adresa. Adresa este identica cu cea a intrarii.
    Corp de proprietate - una sau mai multe parcele alipite, apartinand aceluiasi proprietar.
    Delimitarea cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale - lucrare distincta la introducerea cadastrului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, constand in: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea intregului traseu al hotarului unitatii administrativ-teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului si marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, intocmirea actelor si documentatiei tehnice de delimitare.
    Drept real - dreptul absolut, opozabil tuturor, pe care titularul il exercita direct asupra bunului, fara a fi necesara interventia altor persoane.
    Drept de proprietate privata - drept apartinand numai persoanelor fizice care isi pot exercita asupra imobilelor din proprietatea privata toate prerogativele dreptului de proprietate, adica posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.
    Drepturi reale imobiliare principale - drepturi care au o existenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau de creanta.
    Drepturi reale imobiliare accesorii - drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie reala a unor drepturi de creanta si au o existenta juridica subordonata drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.
    Detinatori de terenuri - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra terenului sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesor ori detinator precar.
    Entitati de baza ale sistemului de evidenta a cadastrului general - parcela, constructia si proprietarul.
    Extravilanul unitatii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritoriala, cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.
    Fond funciar - totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza carora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al Romaniei etc.).
    Imobil - parcela de teren cu sau fara constructii.
    Intravilanul unitatii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii si habitatiei.
    Numerotare cadastrala - operatiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.
    Numerotare topografica (in cadastru) - operatiunea prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.
    Parcela - suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit, avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.
    Publicitate imobiliara - sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.
    Partida cadastrala - suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar in cuprinsul unei unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras sau municipiu).
    Plan topografic - reprezentare conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. In Romania planul topografic se intocmeste in Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si in Sistemul de referinta Marea Neagra 1975.
    Plan cadastral de baza - plan tematic intocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.
    Plan cadastral de ansamblu - produs derivat obtinut prin generalizarea continutului planului cadastral de baza. Se intocmeste, de regula, pentru o unitate administrativ-teritoriala si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile unitatilor administrativ-teritoriale vecine.
    Proprietar - persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
    Posesor - persoana fizica sau juridica care detine numai posesia si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
    Punct geodezic (PG) - elementul din reteaua geodezica materializat in teren, pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire si cu fisa de descriere.
    Registru cadastral - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul unitatii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan-extravilan etc.
    Retea geodezica (RG) - totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie-trilateratie (RTT) pentru pozitionarea in plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetrica. Reteaua de triangulatie-trilateratie (RTT) este formata din puncte situate pe o anumita suprafata, incadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat determinari astronomice si/sau directii azimutale, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistem unitar de referinta.
    Sector cadastral - diviziune tehnica cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri etc.), care nu sufera modificari curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.
    Sistemul informational al cadastrului - organizarea de baze de date grafice si alfanumerice de evidenta tehnica, economica si juridica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.
    Schita corpului de proprietate - documentul grafic ce se intocmeste o data cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scara convenabila, pe care se inscriu datele de localizare si de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinta a parcelelor, constructiile, precum si vecinatatile acestora.
   17. Lista abrevierilor
   
       
  A.N.C.P.I. - Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  O.C.P.I. - Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara
  C.N.C.G.F.T. - Centrul National de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Teledetectie
  BCF - Biroul Cartii Funciare
  SR - standard roman emis de Institutul Roman de Standardizare
  STAS - standard roman.

   18. Anexe
   
       
  Anexa nr. 1 - Macheta pentru fisa corpului de proprietate
  Anexa nr. 2 - Macheta registrului cadastral al parcelelor
  Anexa nr. 3 - Macheta indexului alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora
  Anexa nr. 4 - Macheta registrului cadastral al proprietarilor
  Anexa nr. 5 - Macheta registrului corpurilor de proprietate
  Anexa nr. 6 - Macheta pentru "Fisa centralizatoare a partidelor cadastrale pe proprietari si pe categorii de folosinta"
  Anexa nr. 7 - Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate
  Anexa nr. 8 - Descrierea topografica a punctului geodezic
  Anexa nr. 9 - Schita bornei de beton
  Anexa nr. 10 - Marca pentru borna de suprafata
  Anexa nr. 11 - Scrisoare de incunostintare pentru desemnarea delegatilor consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale vecine
  Anexa nr. 12 - Scrisoare de incunostintare pentru desemnarea delegatilor prefecturii vecine
  Anexa nr. 13 - Proces-verbal de delimitare a unitatii administrativ-teritoriale (comuna/orasul)
  Anexa nr. 14 - Proces-verbal de predare-primire a punctelor geodezice/de hotar
  Anexa nr. 15 - Inventar de coordonate - fisier ASCII
  Anexa nr. 16 - Exemplu de plan cadastral index.

   ANEXA Nr. 1
    ___________
    Tabelul a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   
                            FISA CORPULUI DE PROPRIETATE
                        din str. ............. nr. .............
Judetul .........................................                 Nomenclatura .......................................
Unitatea administrativ-teritoriala ..............                 Nr. sector cadastral ...............................
Cod SIRUTA ......................................                 Nr. cadastral al corpului de proprietate ...........
Cod intravilan/extravilan .......................                 Nr. carte funciara .................................
       SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE                   A. DATE REFERITOARE LA TEREN
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬ !|||||||`||||||||||||`||||||||||`|||||||||||||`||||||||`|||||||||||`||||||||¬
§                           § § Nr. § Categoria §Cod grupa §Suprafata din§Clasa de§ Zona in §    §
§                           § §parcela§de folosinta§destinatie§ masuratori §calitate§ cadrul  §Mentiuni§
§                           § §    §      §     §  (mp)   §    §localitatii§    §
§                           § —|||||||˜||||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
§                           § §  1  §   2   §  3   §   4   §  5  §   6   §  7  §
§                           § —|||||||˜||||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||˜||||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||˜||||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||˜||||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||˜||||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
§                           § § TOTAL §   -   §  -   §   -   §  -  §   -   §  -  §
§                           § ¡|||||||°||||||||||||°||||||||||°|||||||||||||°||||||||°|||||||||||°||||||||±
§                           §
§                           §           B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
§                           §
§                           § !|||||||||||`|||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`||||||||||`||||||||¬
§                           § § Nr. corp §    Denumire     §  Suprafata  §Cod grupa §    §
§                           § § cladire/ §             §construita la sol§destinatie§Mentiuni§
§                           § §constructie§             §   (mp)    §     §    §
§                           § —|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||||˜||||||||¯
§                           § §   1   §      2      §    3    §  4   §  5  §
§                           § —|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||||˜||||||||¯
§                           § —|||||||||||˜|||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜||||||||||˜||||||||¯
§                           § §  TOTAL  §      -      §         §  -   §  -  §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||± ¡|||||||||||°|||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||°||||||||||°||||||||±
                         C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR
!||||`|||||||||||||`|||||||||||||||`||||||||||||`||||||||||||||||||||||||`|||||||||||`|||||||||||||||||`||||||||||||||||||||`||||||||¬
§  §Nume/Denumire§Domiciliu/Sediu§Cod numeric §  Tipul actului de  § Cod grupa §Suprafata din act§ Modul de detinere §Mentiuni§
§Nr. § proprietar § proprietar  §personal/Cod§proprietate, nr. si data§proprietate§  (ha sau mp)  § Teren/constructie §    §
§crt.§       §        §  SIRUES  §inregistrarii/eliberarii§      —|||||`|||||||||||˜||||||||`|||||||||||¯    §
§  §       §        §      §            §      §Teren§Constructie§Exclusiv§Indiviziune§    §
—||||˜|||||||||||||˜|||||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||˜|||||˜|||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
§ 1 §   2   §    3    §   4   §      5      §   6   § 7 §   8   §  9  §  10   §  11  §
—||||˜|||||||||||||˜|||||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||˜|||||˜|||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
—||||˜|||||||||||||˜|||||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||˜|||||˜|||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
—||||˜|||||||||||||˜|||||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||˜|||||˜|||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
—||||˜|||||||||||||˜|||||||||||||||˜||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||˜|||||˜|||||||||||˜||||||||˜|||||||||||˜||||||||¯
¡||||°|||||||||||||°|||||||||||||||°||||||||||||°||||||||||||||||||||||||°|||||||||||°|||||°|||||||||||°||||||||°|||||||||||°||||||||±
   Intocmit: ________________     Data: ______________________          Verificat _____________________________
   ANEXA Nr. 2

 

    Judetul .........................................
    Unitatea administrativ-teritoriala ..............
    Cod SIRUTA ......................................
    Cod intravilan/extravilan .......................

 

   
   
  REGISTRUL CADASTRAL AL PARCELELOR
                             
  Nr. crt. Numar cadastral al corpului de proprietate Adresa corpului de proprietate/ denumirea locului Cod grupa proprietate Cod grupa destinatie Teren Constructii Sectiune de plan Nr. partida cadastrala Mentiuni
  Nr. paracela Cotegoria de folosinta Suprafata (mp) Nr. corp cladire/ constructie Suprafata construita la sol (mp) Cod grupa destinatie
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             
             
             
             
             
             
    TOTAL - - - - -   -   - - - -
                             
             
             
             
             
             
    TOTAL - - - - -   -   - - - -

 

   ANEXA Nr. 3
    Judetul .........................................
    Unitatea administrativ-teritoriala ..............
    Cod SIRUTA ......................................
    Cod intravilan/extravilan .......................

 

    INDEXUL ALFABETICAL AL PROPRIETARILOR
SI DOMICILIUL ACESTORA
   
                 
  Nr. crt. Nume/ Denumire proprietar Cod numeric personal/ Cod SIRUES Domiciliu/ Sediu proprietar Numarul partidei cadastrale Cod grupa proprietate Pozitia si pagina din "Registrul cadastral al proprietarilor" Mentiuni
  0 1 2 3 4 5 6 7
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

   ANEXA Nr. 4

 

    Judetul .........................................
    Unitatea administrativ-teritoriala ..............
    Cod SIRUTA ......................................
   
   
  REGISTRUL CADASTRAL AL PROPRIETARILOR
                                             
  Nr. crt. Nr. par- tida cadas- trala Nume/ Denu- mire pro- pri- etar Cod numeric perso- nal/ cod SIRUES Domi- ciliu/ Sediu pro- pri- etar Cod grupa pro- prie- tate Adresa corpului de proprie- tate/ Denu mirea locului Nr. cada- stral al corpului de proprie- tate Nr. par- cela TEREN CONSTRUCTII Cod intra- vilan/ extra- vilan Sec- tiune de plan Men- tiuni
  Cod grupa desti- natie Cate- goria de folo- sinta Supra- fata (mp) Mod detinere Nr. corp cladire/ cons- tructie Suprafata construita la sol (mp) Cod grupa desti- natie Mod detinere
  Exclu- siv Indi- viziune Exclu- siv Indi- viziune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
                                             
                           
                           
                           
                                 
                           
                           
                           
  TOTAL - - - -   - - - -   - - -   - - - -   -
                                             
                           
                           
                           
                                 
                           
                           
                           
  TOTAL - - - -   - - - -   - - -   - - - -   -

   ANEXA Nr. 5

 

    Judetul .........................................
    Unitatea administrativ-teritoriala ..............
    Cod SIRUTA ......................................

 

   
   
  REGISTRUL CORPURILOR DE PROPRIETATE
                           
  Nr. crt. Partida cadastrala Nume/Denumire proprietar Cod numeric personal/
Cod SIRUES
Domiciliu/ Sediu proprietar Cod grupa proprietate Cod grupa destinatie Adresa corpului de proprietate/ Denumirea locului Nr. cadastral al corpului de proprietate Suprafata corpului de proprietate (mp) Cod intravilan/ extravilan Sectiunea de plan Mentiuni
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                           
                           
                   
                   
  TOTAL   - - - - - - -     - -
                           
                           
                   
                   
  TOTAL   - - - - - - -     - -

   ANEXA Nr. 6

 

    Judetul .........................................
    Unitatea administrativ-teritoriala ..............
    Cod SIRUTA ......................................

 

   
   
  FISA CENTRALIZATOARE A PARTIDELOR CADASTRALE PE PROPRIETARI SI PE CATEGORII DE FOLOSINTA
                                       
  Nr. crt. Denumirea grupelor de proprietari Cod grupa propriet. Suprafetele pe categorii de folosinta a terenurilor
(m.p.)
Supr. oc. de constr. (C)
  A P F V L Total agricol PD HR HB DR CF CC N Total neagricol Total gen. Total constr.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    TOTAL:                                  
   
  NOTA
  Se intocmeste la nivelul unitatii administrativ-teritoriale (comuna, oras sau municipiu si pe total judet)
  - Datele din coloana 19 nu se aduna la cele din coloana 18

   ANEXA Nr. 7

 

    PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE
   
     
  (intravilan)
  - exemplu -
  Scara ..........
  Judetul PRAHOVA Numele si prenumele proprietarului:
  Unutatea administrativ-teritoriala: DUMBRAVENI IONESCU ION
  Cod SIRUTA: 131461 Domiciliul:
  Adresa corpului de proprietate: Str. COVACI nr. 3
  Str. LIBERTATEA nr. 14 Localitatea: TARGU MURES
    Judetul: MURES
  Nr. cadastral al corpului de proprietate  

    IMAGINE

 

    Sistem de proiectie .............
   
     Suprafata terenului    AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
+----------+---------+----------+
| Pct.   |  X(m) |  Y(m) |   .....................................
+----------+---------+----------+
|  1   |     |     |     Receptionat ..................
+----------+---------+----------+
|  2   |     |     |
+----------+---------+----------+
|  3   |     |     |
+----------+---------+----------+
|  4   |     |     |
+----------+---------+----------+
|Suprafata:|     |     |
+----------+---------+----------+
 Numele si prenumele executantului:             Data 19.09.2001
 ..................................
    Semnatura si stampila
    ___________
    Formularul a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   ANEXA Nr. 8
   
+---------------------------------------------+------------------+-------------+
|Descrierea topografica a punctului geodezic |O.C.P.I.:     |       |
|                       +------------------+-------------+
|                       |Localitatea:   |       |
|                       +------------------+-------------+
|                       |Tip punct:    |       |
|                       +------------------+-------------+
|                       |Cod (numar) punct:|       |
+--------+-------+-------------+----------+---+------------+-----+-------------+
|Ordin  |    |Numar vechi |     |Denumire    |          |
+--------+-------+-------------+----------+----------------+-------------------+
|Vechi/Nou    |            |Semnalizare   |          |
+----------------+------------------------+----------------+-------------------+
|Materializare  |            |Marca subterana |          |
+----------------+------------------------+----------------+-------------------+
|Stare      |            |Inscriptii marca|          |
+----------------+------------------------+-----------+----+-------------------+
|Coordonate aproximative               |            |
+----------+------------------------------+-----------+------------------------+
| F    |               |lambda   |            |
+----------+------------------------------+-----------+------------------------+
|Trapez (1:25000)             |                  |
+-----------------------------------------+------------------------------------+
|Puncte vizate                                 |
+---------------+-------------------------------------+------------------------+
|Numar punct  | Denumire punct           | Orientare       |
+---------------+-------------------------------------+------------------------+
+---------------+-------------------------------------+------------------------+
+---------------+-------------------------------------+------------------------+
+---------------+-------------------------------------+------------------------+
+---------------+-------------------------------------+------------------------+
+---------------+-------------------------------------+------------------------+
+---------------+--------------+-----------+----------+----------+------+------+
|Executant   |       | Lucrare  |           | An  |   |
+---------------+--------------+-----------+---------------------+------+------+
|Data inspectarii punctului  |                        |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
|Proprietarul locului     |                        |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
|Adresa proprietarului     |                        |
+------------------------------+-----------------------------------------------+
|Acces la punct                                |
+------------------------------------------------------------------------------+
|                                       |
|                                       |
+-----------------------------------------------------+---------------+--------+
|Schita amplasarii punctului             |Inaltime semnal|    |
+-----------------------------------------+-----------+---------------+--------+
|                     |Fotografia punctului        |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
|                     |                  |
+-----------------------------------------+------------------------------------+
--------------------------------------------------------------------------------
 Intocmit:        Data:       Verificat:        Data
    ___________
    Formularul a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   ANEXA Nr. 9
    Documentul de referinta in legatura cu domeniul reglementat: SR 3446-1: 1996: Masurari terestre. Borne pentru puncte de triangulatie si repere azimutale
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin subpunctul 7.4. din Ordinul nr. 349/2004 incepand cu 18.11.2004.

 

   
                                   ICS 91.200
--------------------------------------------------------------------------------
IRS
STANDARD ROMAN              SR 3446-1
                     Iunie 1996
                     Indice de clasificare G 08
--------------------------------------------------------------------------------
          Masurari terestre
          BORNE PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE SI REPERE
          AZIMUTALE
          Land surveys. Bollards for triangulation points
          and azimuthal marks
          Mesurages terrestres. Bornes pour points
          de triangulations et reperes azimut
APROBARE     | Aprobat de Directorul General al IRS la 19 ianuarie 1996
         | Inlocuieste STAS 3446/1-89
CORESPONDENTA  | La data aprobarii prezentului standard, nu exista
         | nici un standard international sau european care sa
         | se refere la acelasi subiect
         |
         | On the date of this standard approval, there is no
         | international or European Standard dealing with the
         | same subject
         |
         | A la date d'approbation de la presente norme il
         | n'existe pas de Norme internationale ou europeenne
         | traitant du meme sujet
DESCRIPTORI TIT | Masurare, marcare, borna
--------------------------------------------------------------------------------
INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. J.L. Calderon 13-70201, Bucuresti
TP (401) 2107401; (401) 2113296; TF (401) 2100833
--------------------------------------------------------------------------------
 IRS  Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentului
    standard in orice publicatii si prin orice procedeu (electronic,
    mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista
    acordul scris al IRS.
Ref.: SR 3446-1:1996                        Editia a 5-
   A.6. BORNE PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE DE ORDINUL II, III, IV SI V SI PUNCTE GPS, INSTALATE IN TEREN STANCOS

 

    1 - Borna
de suprafata mica, marime 1

 

   A.8. BORNE PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE DE ORDINUL III SI IV SI PUNCTE GPS, INSTALATE IN TEREN NISIPOS CU PIETRIS SI/SAU BOLOVANIS

 

    1 - Borna
de suprafata tip I, marime 1; 2, 3 - Borna subterana tip I, marime 1

 

   A.9. BORNE PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE DE ORDINUL V, REPERE AZIMUTALE SI PUNCTE GPS, INSTALATE IN TEREN NISIPOS, ARGILOS

 

    1 - Borna
de suprafata mijlocie, marime 1; 2 - Borna subterana tip I, marime 1

 

   A.10. BORNE PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE DE ORDINUL V, REPERE AZIMUTALE SI PUNCTE GPS, INSTALATE IN TEREN NISIPOS CU PIETRIS SI/SAU BOLOVANIS

 

    1 - Borna
de suprafata mare, marime 2; 2 - Borna subterana tip I, marime 2

 

   A.11. BORNE PILON PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE DE ORDINUL II, III, IV, V SI PUNCTE GPS, INSTALATE IN TERENURI MLASTINOASE SI IN DELTA

 

    Borna

 

   A.12. BORNE PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE DE ORDINUL V, INSTALATE IN LOCALITATI

 

    1 - Borna
de suprafata mijlocie, marime 1; 2 - Borna subterana tip I, marime 1

 

   A.13. PUNCTE MARTOR PENTRU PUNCTE DE TRIANGULATIE DE ORDINUL V, INSTALATE IN LOCALITATI

 

    1 - Borna
de suprafata, mijlocie, marime 1; 2 - Borna subterana tip 1, marime
1; 3 - Tub de protectie; 4 - Capac metalic

 

   ANEXA Nr. 10
    Documentul de referinta in legatura cu domeniul reglementat: STAS 4294-73: Masurari terestre. Marci pentru nivelment si triangulatie geodezica
    ___________
    Paragraful a fost introdus prin subpunctul 7.5. din Ordinul nr. 349/2004 incepand cu 18.11.2004.

 

    FORMA SI DIMENSIUNILE
marcilor la sol conform STAS 4294 - 73

 

   ANEXA Nr. 11

 

    Primaria comunei/orasului ..................
    Judetul ....................................

 

    Catre Primaria comunei/orasului ........., judetul ........

 

    Domnule primar,
    potrivit Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, elaborate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in conformitate cu Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, va facem cunoscut ca in baza Ordinului prefectului judetului ....... nr. ....... din .................... a fost constituita comisia de delimitare si marcare a hotarelor administrative ale comunei/orasului ......................., judetul ................ .
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    Va rugam ca delegatii dumneavoastra, membri ai comisiei, cunoscatori ai hotarului dintre comunele/orasele noastre, sa participe la recunoasterea, stabilirea si materializarea liniei de hotar.
    Reprezentantii dumneavoastra se vor intalni in ziua de .........., ora ....., la .............. si vor fi imputerniciti printr-o delegatie scrisa, parafata cu sigiliul consiliului local, pentru validarea traseului liniei de hotar.
    Potrivit Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, in cazul in care delegatii dumneavoastra nu se vor prezenta la data si locul stabilite, se va proceda la delimitare in lipsa acestora, situatie in care eventualele obiectiuni ulterioare nu vor fi luate in considerare.

 

    Primar,
..............................

 

   ANEXA Nr. 12

 

    Prefectura judetului ..................

 

    Catre Prefectura judetului ...........................
Domnului prefect ...............................

 

    Va comunicam ca in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, se vor face delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale comunei/orasului .......... din judetul nostru.
    Intrucat hotarul dintre comunele/orasele ........................... formeaza limita administrativa de judet, va rugam sa numiti delegatii dumneavoastra, membri ai comisiei, cunoscatori ai acestui hotar, care impreuna cu delegatul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara..................... sa procedeze la recunoasterea, stabilirea si materializarea liniei de hotar.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    Reprezentantii dumneavoastra vor fi imputerniciti cu delegatie scrisa purtand sigiliul prefecturii, pentru validarea liniei de hotar, si vor fi prezenti la data de ............, ora ...., la ........................................... .
    Potrivit Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, elaborate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in cazul in care delegatii dumneavoastra nu vor fi prezenti la data si locul mentionate, se va proceda la delimitare in lipsa acestora, situatie in care orice eventuale obiectiuni ulterioare nu vor fi luate in considerare.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   
       Prefect,                Director O.C.P.I.,
    ..................             ......................
    ___________
    Formularul a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   ANEXA Nr. 13

 

    AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.............

 

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    PROCES-VERBAL
de delimitare a unitatii administrativ-teritoriale
(comuna/orasul) ...........................
Judetul ................................................
incheiat la data ..........................................
   
  In conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare
nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, si ale Normelor tehnice pentru
introducerea cadastrului general, subsemnatii am procedat la recunoasterea si
stabilirea liniei de hotar a unitatii administrativ-teritoriale (comuna/orasul)
................., judetul ....................., pe tronsonul de hotar comun cu
comuna/orasul ........................, judetul ............., dupa cum urmeaza:
  Linia de hotar incepe din punctul de .............. hotare marcat pe schita
anexata cu nr. ........., situat la intersectia hotarelor urmatoarelor unitati
administrativ-teritoriale: .....................................................
................................................................................
trece prin punctele ............................................................
           (Se completeaza dupa materializarea punctelor cu numarul
           fiecarui punct de hotar si se face o descriere a traseului
                     liniei de hotar.)
................................................................................
.............................................................................. .
  Punctele de hotar, felul materializarii, principalele categorii de folosinta,
directia, forma si traseul liniei de hotar sunt prezentate in schita anexata
semnata de noi, care face parte din prezentul proces-verbal.
  Linia de hotar se termina in punctul de ....................... hotare,
marcat pe schita cu nr. ........, situat la intersectia hotarelor urmatoarelor
unitati administrativ-teritoriale: ......................................... .
  Schita hotarului face parte integranta din documentatie si insoteste
prezentul proces-verbal.
  Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, dintre care unul a
fost predat consiliului local al comunei/orasului ........................, unul
consiliului local al comunei/orasului ............ si unul O.C.P.I. ........ .
   Reprezentant O.C.P.I.,        Membrii comisiei de delimitare:
                       ...............................
                       ...............................
                       ...............................
                       ...............................
                       ...............................
    ___________
    Formularul a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   NOTĂ:
    Modelul procesului-verbal se utilizeaza si pentru limita unui intravilan, adaptat corespunzator.

 

   ANEXA Nr. 14

 

    AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera a) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara............

 

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

    PROCES-VERBAL
de predare-primire a punctelor geodezice/de hotar
incheiat la data .................................
   
  Subsemnatul .................................................................
         (se completeaza cu numele si prenumele, adresa proprietarului
            corpului de proprietate pe care se afla punctul.)
din partea O.C.P.I. ...................., impreuna cu .......................,
in baza prevederilor art. 12 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, am procedat la predarea, respectiv
primirea urmatoarelor puncte geodezice:
  Punctul ....................., situat la ....................................
      (nr., denumire cod)        (data de reperare a punctului)
...............................................................................,
materializat cu ............... si semnalizat cu ............................. .
  Proprietarul va lua masuri de protejare si pastrare in bune conditii a
punctului.
  In cazul in care pe locul de amplasare a punctului geodezic se intentioneaza
executarea unor lucrari care pot duce la distrugerea acestuia, proprietarul va
anunta in scris O.C.P.I. cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea
lucrarilor.
  Degradarea sau distrugerea punctului geodezic constituie infractiune si se
pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
  Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 2 exemplare, unul pentru O.C.P.I.
................. si unul pentru Consiliul Local al ............................
      Proprietar,               Delegatul O.C.P.I.,
    ...................            .........................
       Primar,                Executantul lucrarii,
    ...................            .........................
    ___________
    Formularul a fost modificat prin litera b) din Ordinul nr. 259/2010 incepand cu 07.12.2010.

 

   ANEXA Nr. 15

 

    INVENTAR DE COORDONATE - FISIER ASCII
   
  Judetul .................................................
  Denumirea unitatii administrativ-teritoriale ............
  Cod SIRUTA ..............................................
  Cod punct        X        Y        St         
  Cod punct        X        Y        St
  Cod punct        X        Y        St
  Cod punct        X        Y        St
  Cod punct        X        Y        St
  Cod punct        X        Y        St
  Cod punct        X        Y        St
   ANEXA Nr. 16

 

    EXEMPLU
DE PLAN CADASTRAL INDEX

 

    Legatura dintre baza de date grafice BDG si baza de date textuale BDT se realizeaza prin intermediul identificatorilor cadastrali unici pe o unitate administrativ-teritoriala (numerotati de la 1 la n).

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b